poniedziałek, 29 maja 2017

Horoskop MAGGIO 2017

Szybko, szybko, żeby jeszcze w maju zdążyć!
TORO 21 apr - 20 magg
Una grande vitalità vi farà desiderare maggiore libertà. La voglia di evasione andrà però controllata anche se sarà difficile imbrigliarla. Sul lavoro avrete una visione oggettiva sui progetti che state seguendo e questo vi renderà un esempio da seguire.
BYK
Olbrzymia witalność kazać wam będzie pożądać większej wolności. I choć nie będzie łatwo ją okiełznać to trzeba jednak kontrolować chęć ucieczki. W pracy posiadana obiektywna wizja bieżących projektów uczyni z was przykład do naśladowania.

GEMELLI 21 magg - 20 giu
Ottimo momento per quanto riguarda la vita di coppia, dove riuscirete a fare progetti a lungo termine. Anche i rapporti di amicizia sono molto intensi, ma attenzione a non aprirvi troppo. Le confidenze vanno fatte con parsimonia...
BLIŹNIĘTA
Doskonały moment w życiu każdej pary, uda wam się dalekosiężnie planować. Także więzi przyjaźni są bardzo zażyłe, uważajcie tylko aby nie otworzyć się za bardzo. Czyńcie zwierzenia bardzo oszczędnie...

CANCRO 21 giu - 22 lug
Sarete orientati al cambiamento e farete in modo di favorire eventuali spostamenti, soprattutto se riguardano il lavoro. Prudenza in amore dove non tutto che luccica è oro, piuttosto prendetevi tutto il tempo per soppesare bene le cose.
RAK
Będziecie zorientowani na zmiany i zrobicie wszystko aby faworyzować ewentualne podróże, przede wszystkim jeżeli chodzi o pracę. Ostrożnie w miłości, bo nie wszystko złoto co się świeci, już raczej poświęćcie czas na należyte wyważenie rzeczy.

LEONE 23 lug - 23 ago
In questa primavera il vostro coraggio sarà contagioso! Riuscirete a essere convincenti sia nel privato che in ambito lavorativo dove avrete occasioni interessanti. Cercate solo di tenere a bada la vostra irruenza con chi vi ha già mostrato di non gradirla.
LEW
Tej wiosny wasz entuzjazm będzie zaraźliwy! Uda wam się być przekonywującymi zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, gdzie zresztą trafią się wam ciekawe okazje. Starajcie się tylko ujarzmić waszą porywczość przy tych osobach, które już kiedyś dały wam do zrozumienia, że im się ona nie podoba.

VERGINE 24 ago - 22 sett
Sarete molto concentrati sui vostri pensieri e questo vi porterà a essere poco attivi nella vita sociale. Cercate di non trascurare troppo gli amici. Se siete in coppia dedicate un po di tempo al partner magari organizzando un weekend romantico.
PANNA
Będziecie bardzo skoncentrowani na was samych i przez to będziecie mało aktywni w życiu towarzyskim. Starajcie się nie zaniedbywać za bardzo przyjaciół. Jeżeli jesteście w związku to przeznaczcie trochę czasu partnerowi, chociażby organizując romantyczny weekend.

BILANCIA 23 sett - 22 ott
Avrete voglia di mettervi in forma e di sentirvi leggeri. Per alcuni di voi la leggerezza che cerca fa rima con libertà. Il desiderio di sentirvi liberi da impegni vi vuole infatti un po' anarchici, ma attenzione a non trascurare chi vi sta accanto.
WAGA
Będziecie mieli chęć wrócić do formy i poczuć się lekko. Dla niektórych z was lekkość, której szuka, rymuje się z wolnością. Pragnienie bycia wolnym od obowiązków czyni z was trochę anarchistami, ale uważajcie aby nie zaniedbywać osób wam bliskich.

SCORPIONE 23 ott - 22 nov
Questo mese sarà per voi all'insegna del confronto e dello scambio intellettuale. Così riuscirete a sfruttare nuove conoscenze e opportunità professionali. Chi è in coppia ha bisogno di prendere un po' le distanze per poi ritornare più vicino che mai.
SKORPION
Ten miesiąc minie wam pod znakiem konfrontacji i wymiany intelektualnej. W ten sposób wykorzystacie nowe znajomości i możliwości profesjonalne. Ci, którzy są w związku potrzebują zwiększyć nieco dystans, tak aby potem móc wrócić bliższym niż kiedykolwiek.

SAGITTARIO 23 nov - 21 dic
Potrete contare sull'appoggio di persone amiche per avviare nuovi e interessanti progetti. La vostra creatività vi sarà d'aiuto per trovare soluzioni vincenti e innovative. È un buon momento anche per l'amore dove si faranno passi importanti.
STRZELEC
Możecie liczyć na wsparcie przyjaznych osób przy rozpoczynaniu nowych i interesujących projektów. Wasza kreatywność będzie wam pomocna w szukaniu zwycięskich i innowacyjnych rozwiązań. To dobry moment także w miłości, podjęte tu zostaną ważne kroki.

CAPRICORNO 22 dic - 20 genn
Cercate di non procrastinare quello che potete fare oggi: riuscirete in tutto ciò che vi siete prefissi con facilità. Se siete in coppia, attenzione a non eccedere con il narcisismo. Alla fine siete davvero sicuri che l'adulazione vi appagherà?
KOZIOROŻEC
Starajcie się nie odwlekać tego, co możecie zrobić dzisiaj: z łatwością uda wam się zrealizować wszystko to, co sobie zaplanowaliście. Jeżeli jesteście w związku uważajcie aby nie przesadzić z narcyzyzmem. Koniec końców czy naprawdę możecie być pewni, że pochlebstwo wam się opłaci?

ACQUARIO 21 genn - 19 febb
La primavera vi risveglia i sensi e a qualcuno anche troppo... soprattutto se non è single. Attenti a non tirare troppo la corda. Cercate piuttosto di svagarvi con attività fisica e hobby che vi tengano la mente occupata.
WODNIK
Wiosna rozbudza zmysły, niektórym nawet za bardzo... przede wszystkim jeżeli nie jest singlem. Uważajcie aby nie przeciągać struny. Starajcie się raczej rozerwać aktywnością fizyczną i hobby, niech zajmą wam myśli.

PESCI 20 febb - 20 mar
Un mese all'insegna del rinnovamento e della ritrovata forma fisica. Dedicatevi più all'amore e non fatevi stressare da inutili impegni. Sul lavoro qualche possibile cambiamento di poco impatto, ma che vi farà conoscere nuove persone.
RYBY
Miesiąc pod znakiem odnowy i odnalezionej formy fizycznej. Poświęćcie się bardziej miłości i nie pozwólcie się stresować bezużytecznym czynnościom. W pracy możliwych parę mało znaczących zmian, które jednak pozwolą wam poznać nowe osoby.

ARIETE 21 mar - 20 apr
In questo mese riuscirete a comunicare meglio con il partner. Grazie a ritrovato dialogo potrete appianare anche alcuni contrasti. Mentre nella vostra vita di coppia torna il sereno, in ambito lavorativo qualche possibile cambiamento.
BARAN
W tym miesiącu uda wam się lepiej porozumieć z partnerem. Dzięki żywszemu dialogowi możecie wyprostować parę problemów. I podczas gdy w życiu osobistym powraca spokój, w sferze zawodowej możliwych parę zmian.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz