poniedziałek, 8 maja 2017

Idiomy polsko-włoskie cz.1

BEZ SERCA
"O człowieku bezlitosnym, obojętnym na czyjeś potrzeby, czyjeś nieszczęścia"
Jesteś bez serca! Poza swoją osobą nie dostrzegasz niczego ani nikogo.
SENZA CUORE
"di una persona spietata, indifferente alle esigenze di qu., alle disgrazie di qu."
Sei senza cuore! Non vedi niente e nessuno al di fuori di te stesso.

BIAŁY JAK MLEKO
"całkowicie, nieskazitelnie biały"
Cerę miała białą jak mleko, włosy czarne, lekko kręcone.
BIANCO COME IL LATTE
"di un bianco totale, immacolato"
Aveva l'incarnato bianco come il latte, i capelli neri, leggermente ricciuti.

BIAŁY JAK ŚNIEG
"nieskazitelnie biały, czysty"
Izba była skromna, widać, że dawno nie odnawiana. Uwagę zwracał leżący na stole biały jak śnieg obrus.
BIANCO COME LA NEVE
"di un bianco immacolato, puro"
La stanza era molto modesta, si vedeva che da tempo non era stata imbiancata. Attirava l'attenzione la tovaglia stesa sul tavolo, bianca come la neve.

BŁĘDNE KOŁO
"błąd w rozumowaniu; sytuacja beznadziejna, bez wyjścia"
Nie może pracować z powodu złego stanu zdrowia i tak się tym zamartwia, że pogarsza tylko chorobę serca. Prawdziwe błędne koło"
CIRCOLO VIZIOSO
"errore nella concezione di qc.; situazione senza speranza, senza via d'uscita"
Non può lavorare per il suo cattivo stato di salute, e se ne preoccupa così tanto, che peggiora solamente la sua malattia cardiaca. È un vero circolo vizioso.

BOHATER DNIA
"ktoś, na kim w danej chwili skupia się uwaga, zainteresowanie otoczenia"
Niespodziewanie stał się bohaterem dnia, wszyscy chcieli go poznać, obejrzeć z bliska, wyrazić mu podziw.
EROE DEL GIORNO
"persona su cui in un certo momento si concentrano l'attenzione e l'interesse dell'ambiente"
Inaspettatamente divenne l'eroe del giorno; tutti volevano conoscerlo, guardarlo da vicino, esprimergli la loro ammirazione"

[BOŻE], JAK TEN CZAS [SZYBKO] LECI!
także: zleciał
"zwrot wyrażający zaskoczenie, zdziwienie z powodu szybkiego przemijania czasu"
Wydawało się, że widzieliśmy się tak niedawno. A to już prawie rok! Boże, jak ten czas szybko leci!
[DIO], COME VOLA IL TEMPO!
anche: volato
"espressione indicante stupore, meraviglia per il rapido passare del tempo"
Mi pareva che ci fossimo visti così poco tempo fa. E invece è già quasi un anno! Dio, come vola il tempo!

BRAĆ (WZIĄĆ) coś W SWOJE RĘCE
"przejmować inicjatywę, zacząć się czymś zajmować osobiście"
Od kiedy młodzi ludzie wzięli w swoje ręce organizację konkursu, wszystko odbywa się sprawniej, bez zbytecznego zamieszania i zdenerwowania.
PRENDERE qc. NELLE PROPRIE MANI
"prendere l'iniziativa, cominciare ad occuparsi personalmente di qc."
Da quando i giovani hanno preso nelle loro mani l'organizzazione del concorso, tutto si svolge in modo più efficiente, senza superflua confusione e nervosismo.

BRAĆ (WZIĄĆ) czyjąś STRONĘ
"opowiadać się za kimś w sporze, stawać po czyjejś stronie, bronić kogoś, solidaryzować się z kimś"
Jeżeli matka zawsze wtrąca się do ich spraw małżeńskich i zawsze bierze stronę syna, to nie możesz się dziwić, że synowa niechętnie widzi ją w domu.
PRENDERE LE PARTI DI QU.
"dichiararsi a favore di qu. in una discussione, stare dalla parte di qu., difendere qu. , solidarizzare con qu."
Se la madre si immischia sempre nelle loro faccende coniugali e prende sempre le parti del figlio, non puoi meravigliarti del fatto che la nuora la veda malvolentieri in casa.

BRAĆ (WZIĄĆ) kogoś NA STRONĘ
"dyskretnie odwoływać kogoś z jakiejś grupy osób, żeby omówić z nim coś na osobności"
On sobie za dużo pozwala. Któryś ze starszych kolegów powinien wziąć go na stronę i powiedzieć mu parę słów do słuchu.
PRENDERE QU. IN DISPARTE
"chiamare discretamente qu. fuori da un gruppo di persone per discutere qc. a quattr'occhi con lui"
Si permette troppe cose. Qualcuno dei colleghi più anziani dovrebbe prenderlo in disparte e metterlo a posto.

BRAĆ (WZIĄĆ) PRZYKŁAD Z KOGOŚ, Z CZEGOŚ
"naśladować kogoś, coś, postępować tak jak ktoś"
Bierz przykład z Roberta. Ma więcej powodów do załamania, a jednak nie upada na duchu.
Ciągle powtarzają, że chcieliby brać przykład z Japonii. Są urzeczeni pracowitością i sprawnością organizacyjną mieszkańców tego kraju.
PRENDERE ESEMPIO DA QU., DA QC.
"imitare qu., qc., comportarsi come qu."
Prendi esempio da Roberto. Ha più motivi di disperarsi, ma non si perde d'animo.
Ripetono di continuo che vorrebbero prendere esempio dal Giappone. Sono affascinati dalla laboriosità e dalla efficienza organizzativa degli abitanti di quel paese.

BRAK MI (CI, NAM...) SŁÓW
także: brakuje, brakowało, brakło
"zwrot oznaczający, że ktoś nie jest w stanie w pełni wyrazić czegoś (zwykle z powodu wzruszenia, podziwu)"
Doprawdy brak mi słów, żeby opisać, co czuję w tej chwili, kiedy nagle, zupełnie niespodziewanie spełniają się moje najskrytsze marzenia.
MI (TI, CI...) MANCANO LE PAROLE
anche: mancavano
"espressione indicante che qu. non è in grado di esprimere completamente qc. (in genere, per l'emozione, per l'ammirazione)"
Mi mancano veramente le parole per descrivere ciò che sento in questo momento, in cui d'un tratto, in modo del tutto inateso, si avverano i miei sogni segreti.

BURZA PROTESTÓW
"gwałtowny wybuch protestów"
Artykuł Kowalskiego wywował burzę protestów. Czytelnicy atakowali autora za oczywiste uproszczenie złożonych procesów społecznych.
ONDATA DI PROTESTE
"violenta esplosione di proteste"
L'articolo di Kowalski suscitò un'ondata di proteste. I lettori attaccarono l'autore per la sua evidente semplificazione di complessi processi sociali.

(wszystkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz