poniedziałek, 22 maja 2017

Horoskop APRILE 2017

Lepiej późno niż wcale - można przynamniej sprawdzić czy coś się sprawdziło ;)
ARIETE 21 mar - 20 apr
Un mese all'insegna del consolidamento di ciò che avete costruito con fatica e costanza. No quindi a colpi di testa: ponderate bene eventuali scelte soprattutto in ambito lavorativo. Per quanto riguarda l'amore, invece, rinnovate!
BARAN
Miesiąc pod znakiem umacniania tego, co z trudem i uporem stworzyliście. Żadnych więc szaleństw: rozważcie dobrze ewentualne wybory przede wszystkim w sferze zawodowej. Co zaś do miłości to na odwrót, zmieniajcie!

TORO 21 apr - 20 magg
È un momento positivo! Sul lavoro vi verranno riconosciuti i vostri meriti e riuscirete a ottenere ciò che desiderate. Anche in amore siete gratificati perché finalmente il partner ha capito come prendervi e si mostra più attento alle vostre esigenze.
BYK
Pozytywny moment! W pracy zostaną uznane wasze zasługi i uda wam się otrzymać to, czego pożądaliście. Także w miłości gratyfikacje, bo partner w końcu zrozumiał jak do was podejść i wydaje się bardziej uważać na wasze potrzeby.

GEMELLI 21 magg - 20 giu
Andrete dritti alla meta, di qualunque cosa si tratti. Il vostro motto per questo mese sarà: "chi si ferma è perduto!". Fate solo attenzione a non urtare la sensibilità di chi vi sta accanto. Cercate di mediare ogni tanto e soprattutto rilassatevi un po'!
BLIŹNIĘTA
Ruszycie bezpośrednio do ataku, o cokolwiek tylko wam chodzi. Wasze motto w tym miesiącu to: "kto się zatrzyma ten przegrywa". Uważajcie tylko aby nie dotknąć wrażliwych punktów bliskich wam osób. Starajcie się czasami szukać środka i - przede wszystkim - zrelaksujcie się trochę.

CANCRO 21 giu - 22 lug
Un po' di tensioni in ambito lavorativo vi renderanno più umorali che mai. Siete stanchi del solito tran tran ma non riuscite a portare nessuna novità. Insomma: fate un po' il punto della situazione e cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno.
RAK
Trochę napięć na płaszczyźnie profesjonalnej uczyni was bardziej humorzastymi niż dotychczas. Jesteście zmęczeni codziennym zgiełkiem, ale nic nowego nie udaje wam się przeprowadzić. Podsumowując: przeanalizujcie sytuację i starajcie się zobaczyć szklankę do połowy pełną.

LEONE 23 lug - 23 ago
Porterete avanti questi progetti iniziati e lasciati in stand-by. È arrivato il momento di agire e riscuotere i successi che aspettate da tempo. Per l'amore avete poco tempo: siete concentrati su voi stessi e sui vostri desideri.
LEW
Ruszycie do przodu z tymi kiedyś zaczętymi projektami, które potem zostawiliście samym sobie. Nadszedł moment działania i odniesiecie sukcesy, na które długo czekaliście. Na miłość macie mało czasu: jesteście skoncentrowani na sobie i własnych życzeniach.

VERGINE 24 ago - 22 sett
Dopo un periodo un po' agitato, ora è arrivato il momento di un po' di serenità. Sul lavoro riuscirete a vivere tranquillamente i carichi di lavoro perché non sarete più messi sottopressione dai superiori. L'amore è rassicurante.
PANNA
Po nieco burzliwym okresie teraz nadszedł nieco pogodniejszy moment. W pracy uda wam się spokojnie przeżyć natłok obowiązków gdyż nie będziecie już obciążeni presją przełożonych. Miłość jest pewnikiem.

BILANCIA 23 sett - 22 ott
Porterete avanti i vostri ideali e nessuno vi fermerà! Ora più che mai avete le idee chiare su ciò che volete ottenere in ambito professionale, ma state attenti a non incappare in incidenti diplomatici. Fermezza sì, ma anche prudenza e tatto.
WAGA
Przeforsujecie wasze ideały i nikt was nie zatrzyma! Teraz lepiej niż kiedykolwiek wiecie co chcecie uzyskać w sferze zawodowej, ale uważajcie aby nie zaliczyć wpadki dyplomatycznej. Stanowczość owszem, ale także ostrożność i takt.

SCORPIONE 23 ott - 22 nov
La primavera riaccende i vostri sensi e mai come ora vi sentirete la necessità di amare ed essere amati come piace a voi. Chi è in coppia troverà una nuova complicità con il partner, mentre chi è single potrebbe fare incontri molto piacevoli.
SKORPION
Wiosna rozbudza wasze zmysły i nigdy tak jak teraz nie czuliście potrzeby kochania i bycia kochanym tak jak wy tego chcecie. Kto ma już parę odnajdzie nową zażyłość z partnerem, kto zaś jest singlem może oczekiwać bardzo przyjemnych znajomości.

SAGITTARIO 23 nov - 21 dic
Penserete maggiormente a voi stessi e non fatevene un problema se qualcuno vi darà dell'egoista: ogni tanto fa bene un po' concentrarsi su di sé. Ritroverete così la giusta carica per affrontare nuovi progetti che vi potranno gratificare nel modo che meritate.
STRZELEC
Będziecie myśleć przede wszystkim o was samych i nie przejmujcie się jeżeli ktoś zarzuci wam egoizm: od czasu do czasu dobrze jest skoncentrować się na sobie samym. W ten sposób naładujecie się aby móc stawić czoła nowym projektom, które przynieść mogą zasłużone satysfakcje.

CAPRICORNO 22 dic - 20 gen
Si stanno concretizzando un po' di progetti professionali e questo vi regala una verve che vi farà apparire frizzanti e talvolta sopra le righe. Chi vi sta accanto conosce queste dinamiche, ma non siate troppo concentrati su voi stessi....
KOZIOROŻEC
Konkretyzuje się parę projektów zawodowych i daje to wam werwę, która czyni was pełnymi energii i nieprzewidywalnymi. Osoby wam bliskie znają ten stan, ale nie bądźcie zbyt skoncentrowani na was samych...

ACQUARIO 21 genn - 19 febb
In questo mese di primavera sarete portati a mettervi in discussione: questo perché vi renderete conto che a qualcuno non piace molto come vi siete comportati ultimamente... date spazio anche a chi vi sta intorno se non volete restar soli.
WODNIK
W tym wiosennym miesiącu wszystko będziecie poddawać dyskusji: a to dlatego, że zdacie sobie sprawę, że komuś bardzo nie podoba się wasze zachowanie ostatnimi czasy... zróbcie miejsce i innym osobom wokół was o ile nie chcecie zostać sami.

PESCI 20 febb - 20 mar
Riuscirete a evolvere sul lavoro e questo appagherà la vostra ambizione. La facilità con cui affronterete eventuali intoppi professionali accrescerà poi la fiducia in voi stessi. L'amore è promettente e vi fa fare progetti a lungo termine.
RYBY
Uda wam się rozwinąć w pracy i zaspokoi to waszą ambicję. Łatwość z jaką poradzicie sobie z różnymi profesjonalnymi przeszkodami wzmocni waszą pewność siebie. Miłość jest obiecująca i pozwoli wam dalekosiężnie planować.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz