poniedziałek, 15 maja 2017

Idiomy polsko-włoskie cz.2

BYĆ INNEGO ZDANIA;
BYĆ INNEGO ZDANIA NIŻ KTOŚ
"nie zgadzać się z kimś, uważać inaczej niż ktoś"
On w każdej sprawie jest innego zdania. Chce w ten sposób zaznaczyć swoją oryginalność.
ESSERE DI DIVERSA OPINIONE
ESSERE DI OPINIONE DIVERSA DA qu.
"non essere d'acordo con qu., pensarla diversamente da qu."
Su ogni questione è di opinione diversa da me. In questo modo vuole sottilineare la sua originalità.

BYĆ NA BRUKU;
ZNALEŹĆ SIĘ NA BRUKU
"nie mieć mieszkania ani pracy zarobkowej"
Jan pisał, że jest na bruku, że stracił pracę i nie ma nadziei na znalezienie nowej.
ESSERE SUL LASTRICO;
TROVARSI SUL LASTRICO
"non avere casa né un lavoro fonte di reddito"
Giovanni scriveva che era sul lastrico, aveva perso il lavoro e non aveva speranza di trovarne uno nuovo.

BYĆ NA DOBREJ DRODZE;
BYĆ NA NAJLEPSZEJ DRODZE;
BYĆ NA WŁAŚCIWEJ DRODZE
"postępować, działać właściwie, w sposób prowadzący do celu; o rzeczach: układać się dobrze."
Jesteś na dobrej drodze. Teraz już sam rozwiążesz zadanie.
Pisała, że sprawa zakończenia studiów jest na najlepszej drodze. Władze tamtejszego uniwersytetu nie robią jej trudności, a pracę magisterską ma już prawie ukończoną.
Wprawdzie do końca badań jeszcze daleko, ale ostatni eksperyment potwierdza, że jesteśmy na właściwej drodze.
ESSERE SULLA BUONA STRADA;
ESSERE SU UN'OTTIMA STRADA
ESSERE SULLA STRADA GIUSTA
"comportarsi, operare nel modo giusto che conduce allo scopo; di cose: mettersi bene"
Sei sulla buona strada. Ormai risolverai il problema da solo.
Scriveva che la questione della conclusione dei suoi studi era su un'ottima strada. Le autorità di quel'università non le facevano difficoltà e aveva quasi terminato la tesi di laurea.
È vero che la fine delle ricerche è lontana, ma l'ultimo esperimento conferma che siamo sulla strada giusta.

BYĆ NA NOGACH
"być w ruchu, bez przerwy chodzić krzątając się, coś robiąc"
Od szóstej jestem na nogach i nie zdążyłam do tej pory zjeść śniadania.
ESSERE IN PIEDI
"essere in movimento, girare senza interruzione dandosi d'attorno, facendo qc."
Sono in piedi dalle sei e finora non sono arrivata a fare colazione.

BYĆ TEGO SAMEGO ZDANIA  [co ktoś]
"zgadzać się z kimś, uważać tak samo jak on"
Byłam tego samego zdania co on, ale brakowało mi cywilnej odwagi, żeby zabrać głos i poprzeć go.
ESSERE DELLA STESSA OPINIONE  [di qu.]
"essere d'accordo con qu., pensarla allo stesso modo"
Ero della sua stessa opinione, ma mi è mancato il coraggio civile per prendere la parola e appoggiarlo.

BYĆ W [DOBRYM] HUMORZE
"mieć pogodny, dobry nastrój, być wesołym"
Ojciec jest ostatnio w dobrym humorze. Dopiero teraz widzimy, jak miło mogłoby być w naszym domu, gdyby nie jego wieczne narzekania.
ESSERE DI BUON UMORE
"essere in una buona, serena disposizione d'animo, essere allegro "
Negli ultimi tempi, il babbo è di buon umore. Solo ora vediamo come potrebbe essere piacevole in casa nostra, se non fosse per le sue continue lamentele.

BYĆ W ZŁYM HUMORZE
"mieć zły nastrój, być zdenerwowanym"
Nie pytaj go dziś o nic, jest w złym humorze.
ESSERE DI CATTIVO UMORE
"essere in una cattiva disposizione d'animo, essere irritato"
Non chiedergli niente oggi, è di cattivo umore.

CAŁYM SERCEM;
CAŁĄ DUSZĄ
"bardzo szczerze, bardzo serdecznie, głęboko, bez zastrzeżeń"
Ona kochała go całym sercem i uważała za syna.
Swojej pracy lekarskiej był oddany całą duszą. Chorzy go kochali, personel uwielbiał.
CON TUTTO IL CUORE;
CON TUTTA L'ANIMA
"molto sinceramente, ardentemente, profondamente, senza riserve"
Lo amava con tutto il cuore e lo considerava un figlio.
Era dedito con tutta l'anima al suo lavoro di medico. Gli ammalati lo amavano, il personale lo adorava.

COŚ MÓWI SAMO ZA SIEBIE
także: mówiło
"coś jest oczywiste, nie wymaga komentarza, dodatkowych objaśnień"
Odsunął się od tej pracy, w której tak był potrzebny, pod pozorem choroby. Jednocześnie zaoferował swoje umiejętności innej instytucji. To mówi samo za siebie.
QC. PARLA DA SÉ
anche: parlava
"qc. è evidente, non richiede commento, spiegazioni supplementari"
Si è ritirato da quel lavoro, in cui era così necessario, con la scusa di una malattia. Contemporaneamente ha offerto le sue capacità a un'altra istituzione. La cosa parla da sé.

[CO ZA] GŁUPSTWA GADASZ (GADA, GADACIE)!;
[CO ZA] GŁUPSTWA MÓWISZ (MÓWI, MÓWICIE)!
"zwrot ekspresywny, wyrażający dezaprobatę w stosunku do czegoś, o czym mówi ktoś inny"
Co za głupstwa gadasz! Nigdzie nie musisz wyjeżdżać, niczego zaczynać od nowa. Musisz tylko przetrzymać ten zły okres.
CHE SCIOCCHEZZE DICI (DICE, DITE)!
"modo di dire espressivo che indica disapprovazione rispetto a qc. di cui qualcun altro parla"
Che sciocchezze dici! Non devi andare da nessuna parte, né ricominciare niente da capo. Devi solo superare questo brutto periodo.
(wszystkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz