czwartek, 4 maja 2017

Moja biblioteczka językowa cz.1

Od dawna mam w mojej domowej językowej bibliotece taką oto arcyciekawą pozycję:
"Idiomy polsko-włoskie.
Fraseologia idiomatica polacco-italiana"
Anna Mazanek i Janina Wójtowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993

We wstępie autorki piszą:
"Przedstawiamy czytelnikowi 1200 polskich jednostek frazeologicznych, które mają w języku włoskim dosłowne lub prawie dosłowne odpowiedniki. Fraseologia idiomatica polacco-italiana to trzecia praca przygotowana w serii dotyczącej polskiej frazeologii kontrastywnej. * Praca została wykonana w ramach problemu resortowego "Nauczanie języka polskiego jako obcego" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (...)
Wymienione publikacje stanowią przyczynek do poznania tej części polskiej frazeologii, która należy do wspólnego, europejskiego zasobu frazeologicznego i jest dowodem potężnych wpływów antyku, literatury światowej oraz innych kulturalnych, naukowych i politycznych kontaktów. (...)
Przyjęte przez nas zasady doboru materiału dopuszczają te związki frazeologiczne, które spełniają przede wszystkim następujące warunki:
1. są identyczne pod względem semantycznym;
2. są tożsame co do składu leksykalnego;
3. aktualizują ten sam model gramatyczny;
4. mają tę samą wartość stylistyczną. (...)
Do pracy dołączyłyśmy zbiór identycznych w obu językach przysłów, aforyzmów i sentencji (...). (...)
Materiał do pracy został wyekscerpowany z dostępnych zbiorów idiomów jedno- i dwujęzycznych oraz z podstawowych słowników objaśniających polskich i włoskich. (...) Ustalanie brzmienia i zasobu haseł frazeologicznych sprawiło trudności w związku z dużym zróżnicowaniem regionalnym języka włoskiego. (...)"

Introduzione
"In questo libro proponiamo al lettore mille duecento espressioni idiomatiche polacche, che hanno in italiano equivalenti letterali o quasi letterali. La Guida pratica alla fraseologia idiomatica polacco-italiana è la terza opera di una seria dedicata alla fraseologia contrastiva polacca. (...)
Queste pubblicazioni rappresentano un avvio alla conoscenza di quella parte della fraseologia idiomatica polacca che fa parte di un comune patrimonio europeo e che testimonia del profondo influsso dell'antichità classica, della letteratura di tutto il mondo e di altri contatti culturali, scientifici e politici. (...)
I principi di selezione del materiale da noi adottati ci inducono a scegliere le espressioni idiomatiche rispondenti in primo luogo alle seguenti condizioni:
1. sono identiche dal punto di vista semantico
2. hanno la medesima struttura lessicale
3. attualizzano lo stesso modello grammaticale
4. hanno lo stesso valore stilistico (...)
Al dizionario abbiamo aggiunto una raccolta di proverbi, aforismi e sentenze identici nelle due lingue (...). (...)
Il materiale contenuto in quest'opera è stato tratto dalle raccolte esistenti, monolingui e bilingui, di espressioni idiomatiche e dai principali dizionari monolingui polacchi e italiani. (...) Notevoli difficoltà ha presentato la definizione della forma e del patrimonio delle voci idiomatiche, data la grande differenziazione regionale dell'italiano. (...)"

Był czas, że często z niej korzystałam, jest świetnie przygotowana i opracowana, jest jasna i zrozumiała, jest ciekawa i użyteczna. Wybrałam z niej parę pozycji, które ja sama często słyszę, czytam i używam. Są o tyle przyjemne, że - tak jak piszą autorki - są prawie identyczne w obu językach :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz