czwartek, 16 listopada 2017

Idiomy polsko-włoskie cz.5

DOBRA STRONA
"dodatnie cechy, właściwości kogoś, czegoś"
Nowy program, choć kontrowersyjny, uczy samodzielności, żąda inicjatywy. I to jest jego dobra strona.
LATO BUONO
"caratteristiche, tratti positivi di qu., di qc."
Il nuovo programma, anche se discutibile, insegna ad essere autonomi, richiede iniziativa. E questo è il suo lato buono.

DOBRE SERCE
"cechy dodatnie; skłonność do czynienia dobra, życzliwość dla innych"
Owszem, dobre serce to wielka zaleta, ale nie może się wyrażać tylko w słowach, zwłaszcza kiedy jest potrzebna konkretna pomoc.
BUON CUORE
"tratti positivi; tendenza a fare del dene, benevolenza verso gli altri"
Certo, il buon cuore è una grande virtù, ma non può esprimersi solo a parole, soprattutto quando è necessario un aiuto concreto.

DOKONYWAĆ CUDÓW
"dokonywać rzeczy niezwykłych, trudnych, chcąc coś uzyskać, osiągnąć"
Mój brat dokonywał cudów, żebyśmy zdążyli na to spotkanie i dzięki temu jesteśmy prawie punktualnie.
FARE MIRACOLI
"fare cose fuori del comune, difficili, cercando di ottenere qc., di raggiungere qc."
Mio fratello ha fatto miracoli perché arrivassimo in tempo a quest'incontro, e grazie a ciò siamo quasi puntuali.

DO PEWNEGO STOPNIA
"niecałkowicie, niezupełnie"
Można zrozumieć jego postępowanie, można nawet akceptować do pewnego stopnia jego plany. Trudno jednak nie zauważyć, że myśli on wyłącznie o sobie.
FINO A UN CERTO PUNTO
"non del tutto, non completamente"
Si può comprendere il suo comportamento, fino a un certo punto i suoi piani si possono anche accettare. È difficile però non accorgersi che pensa solamente a se stesso.

DO SZPIKU KOŚCI
"do głębi, na wskroś, w najwyższym stopniu"
Zmarzłam do szpiku kości. Staliśmy cały czas na dworze mimo wzrastającego chłodu, bo nie sposób było dostać się do wypełnionej po brzegi sali.
Ojciec nie pozwalał nam się przyjaźnić ze Stefanem. Uważał, że jest on zepsuty do szpiku kości, co było nieprawdą.
FINO AL MIDOLLO
"in profondità, completamente; al massimo grado"
Mi sono gelata fino al midollo. Siamo stati tutto il tempo in piedi fuori malgrado il freddo che cresceva, perché non c'era modo di entrare nella sala affollata fino all'inverosimile.
Il babbo non permetteva che facessimo amicizia con Stefano. Riteneva che fosse viziato fino al midollo, cosa che non era vera.

DOTKNĄĆ kogoś DO ŻYWEGO
"bardzo mocno urazić kogoś w tym, co stanowi przedmiot jego dumy, na co jest on szczególnie wrażliwy"
Dotknęłaś go do żywego, kiedy opowiedziałaś tak lekko historię zatargu sąsiadów z jego rodzicami. Nie było to ładnie z twojej strony.
PUNGERE qu. SUL VIVO
"colpire molto duramente qu. nel punto che per lui è oggetto di orgoglio, in cui è particolarmente sensibile"
L'hai punto sul vivo quando hai raccontato con tanta leggerezza la storia dello scontro dei vicini con i suoi genitori. Non è stato bello da parte tua.

DOTRZYMAĆ (DOTRZYMYWAĆ) SŁOWA;
DOTRZYMAĆ (DOTRZYMYWAĆ) OBIETNICY
"uczynić to, co się przyrzekło"
Krzysztof dotrzymał słowa, przyjechał dokładnie na parę minut przed rozpoczęciem uroczystości.
MANTENERE LA PAROLA;
MANTENERE LA PROMESSA
"fare ciò che si era promesso"
Cristoforo ha mantenuto la parola, è venuto esattamente un paio di minuti prima dell'inizio della cerimonia.

DOTRZYMYWAĆ (DOTRZYMAĆ) komuś, czemuś KROKU
"iść z kimś z tą samą szybkością co on, nie dać się zostawić w tyle w jakiejś działalności, dorównywać w czymś"
Szli dość szybko trzymając się za ręce. Widać było, że malec z trudem dotrzymuje ojcu kroku.
Niełatwo dotrzymać kroku krajowi o tak świetnie zorganizowanej produkcji.
TENERE IL PASSO di qu., di qc.
"andare alla stessa velocità di qu., non farsi lasciare indietro in qualche attività, uguagliare in qc."
Andavano abbastanza rapidamente, tenendosi per mano. Si vedeva che il bambino teneva con difficoltà il passo del padre.
Non è facile tenere il passo di un paese della produzione così stupendamente organizzata.

DOTRZYMYWAĆ (DOTRZYMAĆ) komuś TOWARZYSTWA
"przebywać z kimś przez pewien czas ze względów grzecznościowych, nie chcąc pozostawiać go samego"
Niestety, będę zmuszona dotrzymywać im towarzystwa przez cały wieczór. Dla mnie to przykry obowiązek, bo nie mamy prawie wcale wspólnych zainteresowań.
TENERE COMPAGNIA a qu.
"stare con qu. per qualche tempo per gentilezza, non volendo lasciarlo solo"
Purtroppo sarò costretta a tenere loro compagnia per tutta la sera. Per me è un triste dovere, perché non abbiamo affatto interessi comuni.

DROGO SPRZEDAĆ SWOJĄ SKÓRĘ
"zginąć, skapitulować po zaciętej walce zadając przeciwnikowi duże straty; nie ustąpić bez oporu"
Owszem, zrezygnuję z tego, ale drogo sprzedam swoją skórę. Nie pozbędą się mnie tak łatwo!
VENDERE CARA LA PELLE
"perire, capitolare dopo un'aspra lotta, infliggendo gravi perdite al nemico; non cedere senza resistenza"
Certo, ci rinuncerò, ma venderò cara la pelle. Non si libereranno così facilmente di me!

DRŻEĆ JAK LIŚĆ
"drżeć bardzo silnie"
Drżał jak liść i nie mógł wymówić słowa, kiedy go wreszcie odnaleźli ratownicy.
TREMARE COME UNA FOGLIA
"tremare molto forte"
Tremava come una foglia e non riusciva a dire una parola, quando finalmente lo trovarono i soccorritori.

DRŻEĆ ZE STRACHU
"bardzo się bać"
Drżałam ze strachu, że spadnie z huśtawki, ale nie przeszkadzałam mu w zabawie.
TREMARE DI PAURA
"avere molta paura"
Tremavo dalla paura all'idea che cadesse dall'altalena, ma non lo disturbai nel gioco.
(wszystkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")

poniedziałek, 13 listopada 2017

Idiomy polsko-włoskie cz.4

CZAS NAGLI
także: naglił, będzie naglił
"wyrażenie oznaczające, że trzeba się bardzo spieszyć z realizacją czegoś, gdyż zbliża się ostateczny termin"
Musimy teraz poświęcić wszystkie popołudnia na poprawianie tekstu naszej książki. Czas nagli! Wkrótce wydawnictwo poprosi o gotowy maszynopis.
IL TEMPO STRINGE
anche: stringeva, stringerà
"espressione indicante che bisogna far molto presto a realizzare qc., poiché si avvicina il termine definitivo"
Ora dobbiamo dedicare tutti i pomeriggi a correggere il testo del nostro libro. Il tempo stringe! Fra poco la casa editrice chiederà il dattiloscritto pronto.

CZŁOWIEK INTERESU
"kupiec, przedsiębiorca; przenośnie: człowiek wyrachowany"
Nie pojmuję, dlaczego uznałeś określenie "człowiek interesu" za obraźliwe. Przecież ona chciała przez to podkreślić tylko twoją przedsiębiorczość. Nie miała zamiaru przypisywać ci wyrachowania.
UOMO D'AFFARI
"commerciante, imprenditore; in senso traslato: persona calcolatrice"
Non capisco perché hai preso per offensivo il fatto che ti abbia definito "uomo d'affari". Con ciò intendeva solo sottolineare la tua intraprendenza. Non aveva intenzione di farti passare per calcolatore.

CZYSTA PRAWDA
"niewątpliwa, bezsporna prawda"
Jeden z kolegów mówił mi, że opowiadanie Ireny o jej przygodzie wakacyjnej to czysta prawda. Podobno potwierdził to ktoś, kto był wtedy z Zakopanem.
PURA VERITÀ 
"verità indubbia, indiscutibile"
Un collega mi ha detto che il racconto di Irene sull'avventura che le è capitata durante le vacanze è la pura verità. Pare l'abbia confermato qualcuno che era allora a Zakopane.

CZYSTE SUMIENIE
"przeświadczenie, że się jest bez winy, że nie popełniło się nic złego"
A. Najważniejsza rzecz to czyste sumienie; można się wtedy nie przejmować tym, co inni o nas mówią.
B. Nie jestem tego powien. Wyrzutów sumienia nie mają czasem ludzie, których sumienie jest mało wrażliwe.
COSCIENZA PULITA
"convinzione di essere senza colpa, di non avere fatto niente di male"
A. La cosa più importante è la coscienza pulita; allora è possibile non prendersela per ciò che gli altri dicono di noi.
B. Non ne sono certo. A volte chi non ha rimorsi di coscienza sono le persone la cui coscienza è poco sensibile.

CZYSTY PRZYPADEK
"niewątpliwy, oczywisty przypadek"
To, że my obaj dziś tu jesteśmy, to jest czysty przypadek, żaden z nas nie wiedział o planach drugiego.
PURO CASO
"indubbia, evidente casualità"
Il fatto che entrambi siamo qui oggi è un puro caso, nessuno di noi conosceva i piani dell'altro"

CZYTAĆ MIĘDZY WIERSZAMI
"domyślać się czegoś, co nie jest wyraźnie napisane, ale co można wywnioskować ze sposobu napisania"
Barbara twierdzi, że ma wielką intuicję, że potrafi czytać między wierszami. Skutek jest taki, że zawsze domyśla się więcej, niż jest w rzeczywistości"

LEGGERE FRA LE RIGHE
"intuire una cosa che non è esplicitamente scritta, ma che si può dedurre dal modo in cui è scritta"
Barbara sostiene di avere una grande intuizione, di saper leggere fra le righe. Il risultato è che arriva sempre a capire più di quanto ci sia in realtà.

CZYTAĆ W CZYIŚ MYŚLACH
"odgadywać czyjeś myśli, pragnienia, domyslać się czyichś uczuć"
Jako dziecko długo byłam przeświadczona, że matka czyta w moich myślach. Może i umiała? W każdym razie miała jakąś niezwykłą intuicję.
LEGGERE NEI PENSIERI di qu.
"indovinare i pensieri, i desideri di qu., intuire i sentimenti di qu."
Da bambina sono stata convinta a lungo che la mamma leggesse nei miei pensieri. Forse ci riusciva? In ogni caso, aveva un'intuizione fuori del comune.

CZYTAĆ W CZYIŚ OCZACH
"odgadywać czyjeś myśli, rozumieć wymowę czyjegoś spojrzenia"
Nasza córka pytana, co jadła na obiad w przedszkolu, odpowiadała: "-Zgadnij, ale nie patrz mi w oczy!" - Wierzyła wtedy, że potrafię czytać jej w oczach nawet to, jakie było przedszkolne menu.
LEGGERE NEGLI OCCHI di qu.
"indovinare i pensieri di qu., capire il significato dello sguardo di qu."
Quando a nostra figlia si chiedeva che cosa aveva mangiato all'asilo, rispondeva: "Indovina, ma non guardarmi negli occhi!" Allora credeva che io potessi leggere nei suoi occhi anche il menu dell'asilo.

DAĆ (DAWAĆ) komuś CZAS DO NAMYŁU
"pozwolić się komuś przez pewien czas zastanowić"
Kiedy go wybrali, poprosił, żeby dali mu czas do namysłu, i dopiero po długich naleganiach zgodził się objąć to trudne stanowisko.
DARE a qu. TEMPO PER PENSARE
"consentire a qu. di riflettere per qualche tempo"
Quando lo elessero, chiese che gli dessero tempo per pensare, e solo dopo lunghe insistenze acconsentì ad accettare quel posto impegnativo.

DAĆ komuś LEKCJĘ
"dać komuś do zrozumienia w sposób stanowczy, że się niewłaściwie zachował"
Dobrze, że Rafał zareagował tak ostro na wypowiedź Mariusza. Dał mu lekcję, która się dawno należała temu pyszałkowi.
DARE UNA LEZIONE  a qu.
"fare capire in modo deciso a qu. che si è comportato in maniera sbagliata"
È bene che Raffaele abbia reagito così aspramente alle parole di Mario. Gli ha dato la lezione che da tempo spettava a questo spaccone.

DAĆ (DAWAĆ) WYRAZ [SWOIM] OBAWOM
"uzewnętrznić swoje obawy, ujawnić swój lęk, niepokój co do wyników czegoś, wyrazić, że się ma złe przeczucie"
W zakończeniu mówca dał wyraz swoim obawom co do możliwości zrealizowania tak szerokiej reformy.
ESPRIMERE I PROPRI TIMORI
"esternare i propri timori, manifestare la propria apprensione, l'inquietudine circa i resultati di qc., dichiarare che si ha un cattivo presentimento"
In conclusione, l'oratore espresse i propri timori circa la possibilità di realizzare una riforma così ampia.

DAŁBYM GŁOWĘ ZA TO;
DAŁBYM GŁOWĘ, ŻE...
także: daję 
1. "zwrot oznaczający, że jest się czegoś całkowicie pewnym, że ma się przekonanie co do czegoś"
Jeżeli on przyjął takie zaproszenie, to musi mieć w tym jakiś interes. Dałbym głowę za to! Znam go nie od dziś.
Daję głowę, że Laura dziś nie przyjdzie sama.
2. "zwrot wyrażający, że ktoś może ręczyć za kogoś, za coś"
Uwaga: Włoski zwrot "darei la testa" strukturalnie bliski polskiemu "dałbym głowę" wyraża, że pragnie się czegoś tak bardzo, iż jest się gotowym wszystko za to ofiarować.
CI SCOMMETTEREI LA TESTA;
CI SCOMMETTEREI LA TESTA CHE...
anche: scommetto
1. "espressione indicante che si è completamente sicuri di qc., che si ha una convinzione a proposito di qc."
Se ha accettato quest'invito, deve averci qualche tornaconto. Ci scommetterei la testa! Non è da ieri che lo conosco.
Ci scommetto la testa che Laura oggi non verrà da sola.
2. -
Nota: L'espressione italiana "darei la testa" strutturalmente vicina al polacco "dałbym głowę" significa che si desidera tanto qc. da essere pronti a sacrificare tutto per essa.

DAREMNY TRUD
"wysiłek bezskuteczny, nie dający żadnych wyników"
Ona chce z tego marzyciela zrobić praktycznego człowieka! Chce tego romantyka nauczyć walczyć o karierę i rozpychać się łokciami. Daremny trud! - na szczęście.
FATICA VANA;
FATICA SPRECATA
"sforzo infruttuoso, che non dà alcun risultato"
Vuol fare di quel sognatore una persona pratica! Vuole insegnare a quel romantico a lottare per la carriera e a farsi largo a gomitate. Fatica vana, per fortuna.

DAWAĆ (DAĆ) DO MYŚLENIA
coś daje do myślenia
"coś budzi podejrzenia, domysły, nasuwa jakieś przypuszczenia"
Nie skorzystali z zaproszenia na tę konferencję? To daje do myślenia!
DARE DA PENSARE
qc. dà da pensare
"qc. suscita sospetti, ipotesi, fa sorgere congetture"
Non hanno approfittato dell'invito a quella conferenza? La cosa dà da pensare!
(wszystkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")

niedziela, 5 listopada 2017

Spinner Mag cz.3

Ciąg dalszy różności o fidget spinner'ze.
Język młodych nie jest wcale taki łatwy!
QUANTO DEVE PESARE UN "BUON" FIDGET SPINNER? NON ESISTE UNA RISPOSTA A QUESTA DOMANDA, DATA LA GRANDE VARIETÀ DI MATERIALI CON I QUALI PUÒ ESSERE COSTRUITO. ED È PROPRIO IN BASE A QUESTO CHE NON SARÀ TANTO IL PESO, MA LA STABILITÀ A FARE LA DIFFERENZA. SI VA COMUNQUE, IN MEDIA, DAI 50 GRAMMI PER QUELLI PIÙ SEMPLICI, AGLI OLTRE 150 PER QUELLI PIÙ ELABORATI, IN METALLO.

Ile musi ważyć "dobry" fidget-spinner? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, jako że istnieje olbrzymia ilość materiałów, z których może być on zbudowany. I właśnie dlatego to nie aż tak bardzo w wadze, co w stabilności będzie leżała różnica. Trzeba w każdym bądź razie liczyć od 50 gramów, które ważą te najprostsze modele, do 150 gramów modeli bardziej skomplikowanych, z metalu.

E CHE DIRE DEL PREZZO? IL DISCORSO NON CAMBIA GRANCHÉ, PER GLI STESSI MOTIVI DI CUI SOPRA. CON 3-5 EURO IL MODELLO DI BASE IN PLASTICA SI TROVA ORMAI OVUNQUE. MA OGGI ESISTONO IN COMMERCIO ANCHE DEGLI AUTENTICI SPINNER-GIOIELLO CHE COSTANO UNA FORTUNA!

A co z ceną? I tutaj rozumowanie jest podobne do tego powyżej. Za 3-5 euro można już wszędzie kupić te najprostsze modele z plastiku. Ale teraz są już w sprzedaży także najprawdziwsze spinner-cacka, które kosztują fortunę!

La curiosa (e un po' triste) storia dell'invezione di Catherine Hettinger

Il fidget spinner ha ottenuto la sua fama mondiale da pochissimo, ma è stato inventato molti anni fa. Ecco, allora, la storia della 62enne Catherine Hettinger, di Orlando. I quotidiani più imporatanti, compresi il Guardian e il New York, le hanno dedicato varie pagine per raccontare una storia piuttosto drammatica. Pare, infatti, che Catherine Hettinger avesse invenato lo spinner addirittura vent'anni fa per aiutare suoa figlia (all'epoca di 7 anni) che soffriva della sindrome ADHD, a risolvere i problemi di concetrazione e attenzione. Catherine aveva creato il prototipo con carta di giornale e nastro adesivo: produceva gli spinner nella sua cantina per venderli alle fiere. Già titolare di due invenzioni, ha proposto il gioco ad alcune industrie di giocattoli, ma nessuno se ne è interessato. Quando il suo brevetto è scadutto, nel 2005, l'inventrice ha deciso di non prolungarlo (costava troppo, 400 dollari), senza immaginare che poco più di 10 anni dopo sarebbe stato prodotto e venduto in centinaia di millioni di pezzi. Ma nelle tasche della nostra cara Catherine, purtroppo, non è entrato neanche un dollaro!

Ciekawa (i trochę smutna) historia wynalazku Catherine Hettinger

Fidget spinner zyskał swoją sławę bardzo niedawno, ale został wynaleziony wiele lat temu. Poznajcie więc historię 62-letniej Catherine Hettinger z Orlando. Wszystkie najważniejsze tytuły, w tym "The Guardian" i "The New York Times" poświęciły jej wiele stron opowiadając tę dość dramatyczną historię. Przypuszczać bowiem można, że Catherine Hettinger wymyśliła fidget aż 20 lat temu, aby pomóc swojej cierpiącej na ADHD córce (wówczas 7-letniej) rozwiązać problemy z koncentracją i uwagą. Catherine stworzyła prototyp z gazety i taśmy klejącej: robiła fidget spinner'y u siebie w piwnicy i sprzedawała je na kiermaszach. Posiadając już także dwa inne wynalazki, zaproponowała swój pomysł paru produktorom zabawek, ale nikt nie był zainteresowany. Kiedy ochrona patentowa wynalazku wygasła w 2005 roku zdecydowała jej nie przedłużać  (za dużo kosztowało, 400$), nie wyobrażając sobie, że już za niecałe 10 lat będzie produkowany i sprzedawany w setkach milionów sztuk. Ale do kieszeni naszej drogiej Catherine nie trafił, niestety, ani jeden dolar!środa, 13 września 2017

Spinner Mag cz.2

Tutti i segreti della "trottolina"antistress che ha conquistato il mondo
Il suo non è un nome proprio ma generico, formato da due parole inglesi del lessico comune: spinner indica un dispositivo che viene fatto ruotare  (spin):intorno al proprio asse, mentre fidget  (verbo e sostantivo) descrive movimenti continui, per es. delle mani o dei piedi, dovuti a nervosismo o irrequietudine, come quelli di chi non riesce a star fermo sulla sedia  ("Stop fidgering!").
Questi piccoli oggetti in plastica e metallo consistono originariamente in un perno centrale, intorno al quale ruota una struttura composta da due o più estremità arrotondate (e da qui, l'evoluzione ha toccato livelli inimmaginabili).
Di base, lo scopo del gioco è semplicissimo: si tiene il fidget spinner dal perno centrale, e si dà un colpo alle "pale" per farle girare. Il movimento è fluido e continuo, può durare diversi minuti e può essere prolungato colpendo rapidamente le pale.
Tutto qui... Tutto qui?!!


Wszystkie tajemnice antystresowego "bączka", który podbił świat.
Nie ma własnej nazwy a tylko ogólną, złożoną z angielskich słów o prostym znaczeniu: spinner to urządzenie, którym można obracać (spin) wokół własnej osi, podczas gdy fidget (czasownik i rzeczownik) opisuje czyjeś ciągłe poruszanie, np. rękami i nogami, wynikające ze zdenerwowania albo niepokoju, tak jak wtedy gdy ktoś nie może usiedzieć spokojnie na krześle ("Stop fidgering!")
Te małe, plastykowo-metalowe rzeczy składają się początkowo z centralnego bolca, wokół którego kręci się struktura złożona z dwóch lub więcej zaokrąglonych czubków (i począwszy od tego, ewolucja dotarła do niewyobrażalnych poziomów).
Podstawowy cel gry jest banalny. Trzyma się fidget spinner na środku i uderza się w "skrzydła", tak aby zaczęły się kręcić. Ruch ten jest ciągły i płynny, może trwać parę minut, można go przedłużać ponownie szybko uderzając w skrzydełka.
I to wszystko... To wszystko?!Sono arrivati da poco. E sono già dappertutto. Nome e cognome? Fidget Spinner. Professione? Giocattolo antistress. Ma la carta d'identità "ufficiale" non dice che sono la mania del nuovo millennio. E neppure tante altre cose.

IN CIMA ALLE CLASSIFICHE DI VENDITA
La loro diffusione è cominciata nella primavera del 2017 negli Stati Uniti, per poi andare velocissimamente alla conquista del mondo. Anche da noi stanno spopolando e hanno contribuito al successo anche i molti video a loro dedicati da vari youtuber. Attualmente - incredibile ma vero - i primi 32 articoli nella classifica dei giocattoli più venduti su Amazon, in Italia, sono fidget spinner  (costano mediamente tra i 5 e i 15 euro).

IL SUCCESSO È... SCAPPATO DI MANO
I fidget spinner sono stati inventati nel 1993 da Catherine Hettinger, una donna di Orlando, in Florida, che voleva costruire un oggetto che aiutasse i bambini a mantenere la concentrazione e a scaricare lo stress  (una storia davvero singolare, la sua, che raccontiamo nella scheda di pag. 6).

UNA FEBBRE SEMPRE PIÙ.... VELOCE
Non è chiaro come i fidget spinner siano diventati così popolari: tra il 2005 e il 2016, diverse società ne hanno prodotti, soprattutto con l'obiettivo di mettere sul mercato degli antistress per bambini con problemi di attenzione, autistici o iperattivi. Qualcosa è cambiato quando, nel 2016, due giovani imprenditori di Denver, in Colorado, hanno raccolto oltre 6 milioni di dollari su Kickstarter per il "fidget cube", un piccolo cubo con bottoni e interrutori, pensato come antistress da ufficio. Del fidget cube hanno parlato molti siti americani di news  (lo facciamo anche noi, più in là in queste pagine), rendendolo piuttosto in fretta molto popolare e in generale, attirando l'attenzione sui giocattoli per aiutare la concentrazione e ridurre lo stress.Pojawiły się niedawno. A są już wszędzie. Imię i nazwisko? Fidget Spinner. Zawód? Zabawka antystresowa. Ale "oficjalne" dane z kartoteki nie mówią, że jest to mania nowego wieku. I wielu innych rzeczy też nie.

NA SZCZYCIE LIST SPRZEDAŻY
Zaczęły się rozpowszechniać wiosną 2017 roku w Stanach Zjednoczonych i bardzo szybko podbiły świat. Także u nas są bardzo popularne a do ich sukcesu przyczyniły się też liczne filmiki im poświęcone przez najróżniejszych youtuber'ów. W chwili obecnej - choć ciężko w to uwierzyć - pierwsze 32 produkty w klasyfice najczęściej sprzedawanych zabawek na Amazon we Włoszech są to właśnie fidget spinner  (kosztują średnio od 15 do 15 euro)

SUKCES, KTÓRY... WYŚLIZGNĄŁ SIĘ Z RĄK

Fidget spinner zostały wynalezione w 1993 roku przez Catherine Hettinger z Orlando na Florydzie, która chciała stworzyć coś, co pomagałoby dzieciom utrzymać koncentrację i rozładować stres  (jej historia jest bardzo szczególna i opisujemy ją osobno na stronie nr 6).

GORĄCZKA CORAZ.... SZYBSZA

Nie do końca wiadomo w jaki sposób fidget spinner stały się aż tak popularne: w latach 2005 - 2016 produkowały je różne firmy, kierując je przede wszystkim na rynek zabawek antystresowych dla dzieci z problemami uwagi, autystycznych lub nadpobudliwych. Coś musiało się zmienić w 2016 roku, kiedy to dwaj młodzi przedsiębiorcy z Denver w Kolorado zebrali ponad 6 milionów dolarów na Kickstarter'ze na "fidget cube" - małą kostkę z guziczkami i przełącznikami aby móc rozładować stres w biurze. O tym właśnie fidget cube rozpisywało się wiele amerykańskich mediów (my też o tym piszemy parę stron dalej), dość szybko czyniąc go bardzo popularnym i w ogóle zwracając uwagę na zabawki wspomagające koncentrację i redukujące stres.

czwartek, 17 sierpnia 2017

Spinner Mag. Cz. 1

Są wakacje, więc będzie o wakacyjnym szaleństwie! :) I nie tylko wakacyjnym prawdę mówiąc. We Włoszech FIDGET SPINNER są wszędzie!
Gazetka "Spinner Mag", zakupiona została w osiedlowym kiosku za 3,90€. Wychodzi co trzy miesiące, jest dodatkiem do "Tattoo Disegni" i wydawana jest przez 3ntini Editore.
Super extra lektura :)
Spinner mag
La prima rivista dedicata ai fidget spinner

Elaborazioni e trucchi
per farlo girare
come un turbine

Acrobazie e Tricks
semplici per gli inizi,
estremi per i più esperti

i Fidget
più veloci
più silenziosi
più rotanti

Giochi di Gruppo

scopri i modelli di spinner
+ spettacolari
+ creativi
+ strani

Spinner Mag
Pierwsze czasopismo poświęcone fidger spinner

Przygotowanie i sztuczki
aby kręcił się
jak trąba powietrzna

Akrobacje i Triki
łatwe na początek
ekstremalne dla ekspertów!

Fidget
szybsze
cichsze
bardziej zakręcone

Gry
Grupowe

Odkryj modele spinner'ów
bardziej widowiskowe
bardziej pomysłowe
bardziej dziwne


poniedziałek, 14 sierpnia 2017

In libreria LUGLIO/AGOSTO 2017 cz. 2

Dwie pozostałe pozycje to:

I FRUTTI DIMENTICATI
CONOSCERE E CUCINARE PRODOTTI ANTICHI, INSOLITI E CURIOSI
di Morello Pecchioli
Ed. Gribaudo
€14,90

Giuggiola, arancia staccia, mirabolano, sorba o sorbola, corbezzola, pera mandorlina, biricoccola... Splendide illustrazioni, ispirate a quelle degli antichi erbari, aiutano a riconoscere gli insoliti frutti. Per ogni frutto il libro fornisce indicazioni sul territorio di origine, sulla storia, sulle caratteristiche, sulle proprietà nutrizionali e sugli usi in cucina; molte ricette permetteranno di provare subito questi ingredienti: liquore al biancospino, budino di carruba, torta di corniole, ciliegie bianche fritte, carbonara con fichi secchi, tartare di ricciola con nespole....

ZAPOMNIANE OWOCE
Rozpoznać i umieć wykorzystać w kuchni produkty dawne, niezwykłe i ciekawe
Autor: Morello Pecchioli
Wydawnictwo Gribaudo
Cena: 14,90€

Jujuba (głożyna pospolita), pomarańcza typu "staccia", czyli "płaska" (nazwa pochodzi z dialektu z Tursi, z południa Włoch, gdzie rośnie - przyp. tł.), śliwa mirabela, jarząb pospolity czy jarzębina, chruścina jagodna (owoce morwy), gruszka typu "mandorlina", biricoccola (połączenie brzoskwini ze śliwką, owoc pochodzący z północnych regionów Włoch - przyp. tł.)... Wspaniałe ilustracje, zainspirowane tymi ze starych zielników, pomagają rozpoznawać niezwykłe owoce. O każdym z owoców książka podaje informacje o miejscu pochodzenia, o historii, o charakterystycznych cechach, o walorach żywieniowych i użyciu w kuchni; mnogość przepisów pozwoli natychmiast wypróbować te składniki: likier z głogu, budyń z owoców chleba świętojańskiego, ciasto z dereniem właściwym, białe smażone czereśnie, pasta carbonara z suszonymi figami, tartara z serioli olbrzymiej z nieszpułką zwyczajną....


CAPITAN DEP, UN AMICO SPECIALE
di Mauriello Irene
Ed. E. Elle
€10,50

Nicolai è considerato un ragazzino normale. Manuel no. Nicolai è bravo a scuola e ha compagni che lo apprezzano. Manuel no. Cosa succede quando diventano amici? Può capitare che una realtà difficile si trasformi in giornate straordinarie? Saranno proprio i due bambini a scoprire che le diversità non esistono, non esistono le barriere, ma solo la differenza che arricchisce. Così il ragazzino autistico, usando gli occhi attenti di Nicolai, scopre la sua personale energia fantastica, fino a vestire i panni di un supereroe. Oltre i limiti, attraverso la spiazzante, sicura e commovente logica dei bambini. Età di lettura: da 7 anni.

KAPITAN DEP, SPECJALNY PRZYJACIEL
Autor: Mauriello Irene
Wydawnictwo E. Elle
Cena: 10,50€

Nicolai jest postrzegany jako zupełnie normalny chłopak. Manuel nie. Nicolai'owi w szkole idzie dobrze i ma kolegów, którzy go lubią. Manuel nie. Co się dzieje kiedy się zaprzyjaźniają? Czy może się zdarzyć, że trudna rzeczywistość zmieni się w przecudowne dni? To właśnie ta dwójka samodzielnie odkryje, że różnice nie istnieją, nie istnieją bariery, a tylko zróżnicowanie, które wzbogaca. I tak właśnie autystyczny chłopak, korzystając z uważnych oczu Nicolai'a, odkryje swoją osobistą fantystyczną energię, aż do zostania superbohaterem. Poza ograniczenia, poprzez zdumiewającą, pewną siebie i wzruszającą dziecięcą logikę. Do czytania od 7 lat.


czwartek, 10 sierpnia 2017

In libreria LUGLIO/AGOSTO 2017

Oto jakie lektury poleca czytelnikom gazetka reklamowa na lipiec i sierpień:

DIVORZIARE CON STILE 
di Diego De Silva 
Ed. Einaudi 
€19 

Diego De Silva torna sugli scaffali con l'avvocato Malinconico, questa volta alle prese con la causa di separazione di Veronica Tarallo, sensualissima moglie del celebre avvocato Ugo Tarallo, da quest'ultimo accusata di tradimento virtuale commesso tramite messaggini. La guerra dei Roses tra Veronica e Ugo coinvolgerà Vincenzo molto, molto più del previsto. E una cena con i vecchi compagni di scuola, quasi tutti divorziati, si trasformerà in una specie di struggente psicodramma collettivo. Pure a puntate, visto che i superstiti di quella cena disastrosa, Malinconico compreso, sentiranno il bisogno di vedersi ancora per qualche goffa, improvvisata e vitalissima analisi del gruppo. Perché la vita è fatta anche di separazioni ricorrenti, ma lo stile con cui ci separiamo dalle cose è forse l'unico strumento per capire chi siamo. 

"ROZWÓD W DOBRYM STYLU"
Diego Da Silva 
Wydawnictwo Einaudi 
Cena 19€

Diego Da Silva wraca na półki ze swoim bohaterem adwokatem Malinconico (Melancholijny), tym razem borykającym się ze sprawą rozwodową Weroniki Tarallo  (Obwarzanek), zmysłowej żony adwokata Ugo Tarallo, oskarżonej przez niego właśnie o wirtualną zdradę popełnioną poprzez SMSy. "Wojna państwa Rose" pomiędzy Weroniką a Ugo wciągnie Vincenzo dużo, dużo bardziej niż to było planowane. A pewna kolacja ze starymi przyjaciółmi ze szkoły, w większości rozwodnikami, stanie się swego rodzaju rozdzierającym zbiorowym psychodramatem. I to w dodatku w odcinkach, jako że niedobitkowie tej katastrofalnej kolacji, w tym sam Malinconico, poczują potrzebę ponownego się zobaczenia w niezdarnej, zaimprowizowanej i pełnej życia próbie grupowej analizy. Bo życie to także nieustające rozstania, przy czym to, jak rozstajemy się z rzeczami jest być może jednym sposobem aby zrozumieć kim jesteśmy. 


LEGGERE PER PIACERE 
di Lorenzo Sanna, Marcello Bramati 
Ed. Sperling&Kupfer 
€14,90

Come far crescere l'amore per i libri nei bambini dai 5 agli 11 anni. Così recita il sottotitolo di questo manuale scritto a quattro mani. Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, docenti e papà, partono proprio dai genitori (che genere di lettori siete?) per aiutarli a capire che tipo di bambino hanno in casa (lettore accanito, curioso, iperattivo, stufo, disinteressato?) e poi proporre l'approccio migliore e più efficace per far scoccare la scintilla con la lettura a seconda del carattere e dell'età. Scuola e doveri, svago e divertimento: i diversi modi di leggere vanno alternati nelle giuste dosi per appassionare senza annoiare con tanti stimoli, idee, giochi, storie, emozioni.

CZYTAĆ Z PRZYJEMNOŚCIĄ
Lorenzo Sanna, Marcello Bramati
Wydawnictwo Sperling&Kupfer
Cena 14,90€

Jak sprawić aby w dzieciach od 5 do 11 lat rosła miłość do książek. Taki jest podtytuł tego podręcznika napisanego przez dwóch autorów. Marcello Bramati i Lorenzo Sanna, docenci i ojcowie, rozpoczynają właśnie od rodziców (jakim rodzajem czytelnika jesteście?), aby pomóc im zrozumieć jakim typem jest ich dziecko (czytelnik zapalony, ciekawski, nadaktywny, znużony, niezainteresowany), i móc zaproponować najlepsze i najskuteczniejsze do niego podejście, tak aby złapały bakcyla czytania, odpowiedniego do ich charakteru i wieku. Szkoła i obowiązki, wypoczynek i rozrywka: różne style czytania muszą być stosowane wymiennie i w odpowiednich dawkach aby rozwinąć pasję bez przynudzania, z wieloma bodźcami, pomysłami, grami, historyjkami, emocjami.