poniedziałek, 23 kwietnia 2018

In libreria GENNAIO - FEBBRAIO 2018 cz.1


CURARSI CON LE ERBE
Valentina Beggio
Ed. Gribaudo
€ 12

Tanti consigli per prendersi cura del proprio corpo e della mente, partendo dalla testa e arrivando ai piedi, per imparare a curarsi con erbe, piante e ingredienti naturali, anche a tavola. Un volume per avvicinarsi alla natura con semplicità per fornire consigli e rimedi di vecchia o antica data. In queste pagine Valentina Beggio si rivolge sia a chi desidera coltivare le erbe da sé, sia a chi pensa di non riuscire a coltivare nulla, ma decide di acquistare le erbe direttamente in erbosteria, o semplicemente vuole avere un'idea in più sull'utilizzo delle erbe e sui benefici che apportano.

LECZYĆ SIĘ ZIOŁAMI 
Autor: Valentina Beggio
Wydawnictwo: Gribaudo
Cena: 12€

Wiele porad jak dbać o własne ciało i umysł, zaczynając od głowy a kończąc na stopach, tak aby nauczyć się leczyć, także przy stole, ziołami, roślinami i naturalnymi składnikami. Tom pozwalający z prostotą przybliżyć się do natury i przekazujący stare, antyczne czasami, rady i lekarstwa. Na tych stronach Valentina Beggio zwraca się zarówno do tych, którzy chcieliby sami uprawiać zioła, jak i do tych, którzy sądzą, że nie daliby rady sami nic wyhodować, a decydują się na zakup ziół bezpośrednio w sklepie zielarskim, a także do tych, którzy po prostu chcą mieć lepsze rozeznanie jak stosować zioła i jakie korzyści mogą one przynieść. 

A. EINSTEIN LA POESIA DELLA REALTÀ
Manuel Garcia Iglesias - Marwan Kahil
Ed. Gribaudo
€ 12,90

Una serie di conversazioni immaginarie tra Einstein e uno dei suoi studenti a Princeton per raccontare la vita di un genio, pochi giorni prima della sua morte, dall'infanzia in Germania alla vita negli Stati Uniti, passando per le due guerre mondiali. Un omaggio alla vita privata e pubblica di una icona del progresso scientifio riconosciuta in tutto il mondo. E l'occasione di rivisitare senza tabù un'esistenza incredibilmente ricca passando per gli anni di gran celebrità tra le due guerre.

A. EINSTEIN - POEZJA RZECZYWISTOŚCI.
Manuel Garcia Iglesias - Marwan Kahil
Wydawnictwo: Gribaudo
Cena: 12,90 €

Seria wymyślonych rozmów pomiędzy Einstein'em a jednym z jego studentów w Princeton przedstawia, na parę dni przed jego śmiercią, całe życie geniusza, od dzieciństwa w Niemczech, przez dwie wojny światowe, aż po życie w Stanach Zjednoczonych.
Hołd złożony życiu prywatnemu i publicznemu ikony postępu naukowego uznanej przez cały świat.
To okazja, aby bez tabu przyjrzeć się tej niezwykle bogatej egzystencji, śledząc lata jej olbrzymiej sławy pomiędzy wojnami. 

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Idiomy polsko-włoskie cz.11

MÓWIĆ (POWIEDZIEĆ) coś komuś W ZAUFANIU
"mówić coś komuś licząc na dyskrecję"
Ja to mówiłem wam w zaufaniu, a wy wszystko opowiedzieliście w biurze.
DIRE qc. IN CONFIDENZA a qu.
"dire qc. a qu. contando sulla sua discrezione"
Io ve l'avevo detto in confidenza, e voi avete raccontato tutto in ufficio.

MÓWIĆ GŁUPSTWA
"mówić niedorzeczności, mówić coś, co jest sprzeczne z prawdą, z istotą rzeczy"
Moim zdaniem ostatni dyskutant po prostu mówił głupstwa. Ani nie znał tematu, ani nie umiał logicznie budować zdań.
DIRE DELLE SCIOCCHEZZE
"dire degli spropositi, dire cose in contrasto con la verità, con la sostanza dei fatti"
Secondo me, l'ultimo intervenuto nella discussione diceva semplicemente delle sciocchezze. Né conosceva il tema, né sapeva costruire frasi in modo logico.

MÓWIĆ (JAK) DO ŚCIANY
"mówić nie znajdując u kogoś oddźwięku, mówić na próżno"
Nie rozumiem, co się dzieje z Michałem. Nie odpowiada na moje pytania, nie reaguje na moje prośby. Czuję, że mówię jak do ściany.
[COME] PARLARE A UN MURO
"parlare senza trovare eco in qu., parlare invano"
Non capisco che cosa succeda a Michele. Non risponde alle mie domande, non reagisce alle mie preghiere. Sento che sto parlando a un muro.

MÓWIĆ ŹLE o kimś ZA [jego] PLECAMI
"mówić o kimś krytycznie w jego nieobecności, obmawiać kogoś"
Marta jest szczera i otwarta. Nigdy nie uwierzę, że za moimi plecami mówi źle o mojej żonie.
PARLARE MALE di qu. ALLE sue SPALLE
PARLARE MALE ALLE SPALLE di qu.
"parlare in modo critico di qu. in sua assenza, sparlare di qu."
Marta è sincera e aperta. Non crederò mai che parli male di mia moglie alle mie spalle.

NABRAĆ (NABIERAĆ) ODWAGI
"stać się odważnym, odważniejszym niż poprzednio"
Dopiero pod wieczór Mikołaj nabrał odwagi i przyznał się ojcu, że nowy rower jest zepsuty.
FARSI CORAGGIO
"diventare coraggioso, più coraggioso di prima"
Solo verso sera Nicola si fece coraggio e confessò al padre che la bicicletta nuova era rotta.

NA CAŁEJ LINII
"całkowicie, zupełnie"
Zgadzali się z nim na całej linii, ale nie mieli odwagi powiedzieć tego głośno.
SU TUTTA LA LINEA
"interamente, completamente"
Erano d'accordo con lui su tutta la linea, ma non ebbero il coraggio di dirlo ad alta voce.

NAGA PRAWDA
"fakty, rzeczywistość bez upiększających dodatków"
To, co pan Antoni opowiada, to jest wytwór jego chorej wyobraźni. Naga prawda wygląda zupełnie inaczej.
NUDA VERITÀ
"i fatti, la verità senza ornamenti"
Quello che racconta il signor Antonio è un prodotto della sua fantasia malata. La nuda verità si presenta in modo del tutto diverso.

NA KAŻDYM KROKU
"wszędzie, ciągle, przy lada okazji"
Na każdym kroku widać w tej instytucji rękę dobrego kierownika i pracę zgranego zespołu.
AD OGNI PASSO
"dappertutto, continuamente, in qualunque occasione"
Ad ogni passo si vedono in quel'istituzione la mano di un bravo direttore e il lavoro di un gruppo affiatato.

NA KOŃCU ŚWIATA
"gdzieś bardzo daleko" 
W tym momencie bohater powieści przysiągł sobie, że odnajdzie mordercę, choćby nawet miał go szukać na końcu świata, i że pomści śmierć żony.
IN CAPO AL MONDO
"da qualche parte molto lontano"
In quel momento il protaginista del romanzo giurò a se stesso che avrebbe scoperto l'assassino, anche se avesse dovuto cercarlo in capo al mondo, e che avrebbe vendicato la morte della moglie.

NA MIŁOŚĆ BOSKĄ!
"wykrzyknienie wyrażające przerażenie, zdumienie, sprzeciw, itp."
Na miłość boską! Niech ten malec nie podchodzi tak blisko brzegu! Poślizgnie się i nieszczęście gotowe.
PER AMOR DI DIO!
"esclamazione che esprime sgomento, stupore, opposizione, ecc."
Per amor di Dio! Che quel bambino non vada così vicino alla riva. Scivolerà e sarà una disgrazia.

NA OCZACH WSZYSTKICH
"w obecności wielu osób, publicznie"
Wyobraźcie sobie, że na oczach wszystkich podeszła do Wandy i przeprosiła ją.
SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI
"in presenza di molte persone, pubblicamente"
Figuratevi che sotto gli occhi di tutti si avvicinò a Wanda e le chiese scusa.

NA PIERWSZY RZUT OKA
"od razu, od pierwszego wejrzenia"
Na pierwszy rzut oka można było poznać, że to dobry rzemieślnik.
ALLA PRIMA OCCHIATA
"subito, dal primo sguardo"
Alla prima occhiata si poteva capire che era un buon artigiano.

NA PIERWSZY RZUT OKA
"na pozór, bez dokładnego przyjrzenia się, początkowo"
Na pierwszy rzut oka wydawał się dość impertynencki i obcesowy. Później przekonałam się, ze maskował w ten sposób wielką niepewność siebie.
A PRIMA VISTA
"apparentemente, senza un'attenta considerazione, inizialmente"
A prima vista appariva piuttosto impertinente e impetuoso. Poi mi convinsi che mascherava in questo modo una grande insicurezza di sé.

czwartek, 12 kwietnia 2018

Idiomy polsko-włoskie cz.10

MIEĆ WARTOŚĆ
coś ma wartość
"coś jest cenne, cenione, uznawane za wartościowe"
Moim zdaniem, tylko ten świecznik ma wartość, reszta to są stare przedmioty, być może interesujące dla hobbistów, ale pozbawione wartości antykwarycznej.  
AVERE VALORE
qc. ha valore
"qc. è preziosa, apprezzata, considerata di valore"
Secondo me, solo quel candelabro ha valore, il resto sono vecchie cose, forse interessanti per i collezionisti, ma prive di valore antiquario.

MIEĆ WŁASNE ZDANIE
"być samodzielnym w formułowaniu swoich opinii, poglądów"
Owszem, bardzo cenię ludzi, którzy mają własne zdanie w ważnych sprawach. Ale uważam za męczące współżycie z ludźmi, którzy w każdej najdrobniejszej kwestii starają się różnić od innych w poglądach. 
AVERE UNA PROPRIA OPINIONE
"essere autonomo nella formazione delle proprie opinioni, idee"
Certamente, ho molta stima per le persone che sulle questioni importanti hanno una loro opinione. Ma ritengo faticoso convivere con persone che su ogni minima questione cercano di differenziarsi dagli altri nelle opinioni.

MIEĆ ZASZCZYT
"być zaszczyconym, czuć się wyróżnionym"
Miałem zaszczyt poznać osobiście największego współczesnego kompozytora polskiego.
mam (mamy) zaszczyt
"zwrot grzecznościowy poprzedzający zwykle zapowiedzenie kogoś lub czegoś"
Mam zaszczyt przedstawić państwu naszego gościa.  
AVERE L'ONORE
"essere onorato, sentirsi distinto"
Ho avuto l'onore di conoscere personalmente il più grande compositore polacco contemporaneo.
ho (abbiamo) l'onore
"formula di cortesia, che in genere precede l'annuncio di qu. o di qc."
Ho l'onore di presentarvi il nostro ospite. 

MIEĆ ZLĄ OPINIĘ
"nie być szanowanym, nie być cenionym z jakiś powodów"
Matka się zamartwia o niego. Zaniedbał się w nauce, ma złą opinię u nauczycieli, bo jest bardzo leniwy"
Niestety, produkty tej fabryki mają złą opinię. Jakość ich nie jest najlepsza, opakowanie fatalne. 
AVERE UNA CATTIVA REPUTAZIONE
"non essere rispettato, non essere considerato per qualche motivo"
La mamma si preoccupa per lui. Nello studio si è lasciato andare, ha una cattiva reputazione fra gli insegnanti, perché è molto pigro.
Purtroppo, i prodotti di quella fabrica hanno una cattiva reputazione. La qualità non è delle migliori, la confezione è disastrosa.  

MIEĆ ZŁOTE RĘCE
"wykazywać zdolności do robót ręcznych, zwłaszcza do napraw, do konstruowania czegoś"
Mąż Marii ma złote ręce - czego się nie tknie, wszystko naprawi! Oczywiście, jeżeli ma ochotę zabrać się do roboty. 
AVERE LE MANI D'ORO
"mostrare disposizione per i lavori manuali, soprattutto per riparare, costruire qc."
Il marito di Maria ha le mani d'oro: tutto quello che tocca, lo aggiusta! Naturalmente, purché abbia voglia di mettersi al lavoro.

MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM
"w sytuacji, w której jest się zmuszonym do wyboru między dwoma wykluczającymi się możliwościami, z których każda jest niekorzystna dla wybierającego"
Myślę, że ta sytuacja źle się odbija na jego zdrowiu. On jest ciągle między młotem a kowadłem; raz musi przyznawać rację matce, a raz żonie, zeby zachować w domu jaki taki spokój.
FRA L'INCUDINE E IL MARTELLO
"in una situazione in cui si è costretti a scegliere fra due possibilità che si escludono a vicenda, e ciascuna delle quali è svantaggiosa per chi sceglie"
Penso che questa situazione abbia un brutto effetto sulla sua salute. E sempre fra l'incudine e il martello: una volta deve dare ragione alla madre e una alla moglie, per mantenere un po' di pace in casa. 

MIĘDZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ
"w okresie nasilania się ciężkiej choroby, w sytuacji zagrażającej życiu"
Po wypadku kolarz leżał kilka miesięcy w szpitalu. Długo był nieprzytomny, więcej niż miesiąc znajdował się między życiem a śmiercią.
FRA LA VITA E LA MORTE
"in un periodo in cui si accentua una grande malattia, in una situazione che minaccia la vita"
Dopo l'incidente, il ciclista fu ricoverato per alcuni mesi in ospedale. Rimase a lungo in stato di incoscienza, per più di un mese fu fra la vita e la morte. 

MIĘKKIE SERCE
"skłonność do ustępstw, do współczucia, łagodność, dobroduszność"
On się do tej pracy nie nadaje. Powinien być bardziej stanowczy i twardy, a jemu nie pozwala na to jego miękkie serce. 
CUORE TENERO
"tendenza a fare concessioni, a commiserare, dolcezza, mitezza"
Non è adatto a questo lavoro. Dovrebbe mostrarsi più deciso e duro, ma il suo cuore tenero non glielo consente. 

MILCZEĆ JAK GRÓB
"milczeć całkowicie; dotrzymywać tajemnicy"
To prawda, że jego małomówność jest niekiedy przykra, ale jaki ten czlowiek jest za to dyskretny! Potrafi milczeć jak grób! 
ESSERE MUTO COME UNA TOMBA
"tacere del tutto; mantenere il segreto"
E vero che la sua laconicità a volte è sgradevole, ma in compenso che persona discreta! E capace di essere muto come una tomba!

MILOŚĆ OD PIERWSZEGO WEJRZENIA
"miłość, która rodzi się natychmiast po ujrzeniu, poznaniu kogoś"
To była miłość od pierwszego wejrzenia. Czyżby dlatego tak szybko przeminęła?
AMORE A PRIMA VISTA
"amore nato subito dopo aver visto, conosciuto qu."
È stato un amore a prima vista. Forse proprio per questo è svanito così presto?

MIODOWY MIESIĄC
"początkowy okres małżeństwa, pierwsze dni i tygodnie pożycia nowożeńców"
Rozczarowanie i pesymizm wynikają z jej fałszywych wyobrażeń o małżeństwie. Jej się wydawało, że miodowy miesiąc będzie trwać wiecznie.
LUNA DI MIELE
"periodo iniziale del matrimonio, i primi giorni e settimane di convivenza degli sposi"
La delusione e il pessimismo derivano dalle sue fantasie sbagliate sul matrimonio. Le sembrava che la luna di miele sarebbe durata in etereno. 

MOCNE NERWY
"duża wytrzymałość nerwowa, odporność psychiczna"
Potrzebne są mocne nerwy, żeby nie dać się jej wyprowadzić z równowagi. Ciągle ma jakieś pretensje, ciągle robi nam wymówki.
NERVI SALDI
"grande robustezza nervosa, resistenza psichica"
Ci vogliono nervi saldi per non farsi mandare in bestia da lei. Ha sempre delle lamentele, ci fa continuamente dei rimproveri.

MORDERCZE TEMPO
"tempo bardzo szybkie, wyczerpujące"
Wydawało się, że wygrana jest tuż-tuż! Ale wtedy przeciwnik narzucił tak mordercze tempo, że nasi stracili wszelkie szanse na medal.
RITMO MICIDIALE
"ritmo molto rapido, spossante"
Sembrava che fossero lì lì per vincere! Ma a quel punto l'avversario impose un ritmo così micidiale, che i nostri persero ogni possibilità di conquistare la medaglia.

MOŻNA SIĘ TEGO PO TOBIE (PO NIM, PO WAS...) SPODZIEWAĆ
także: można się było
"zwrot używany w stosunku do kogoś, o kim mamy opinię, że jest zdolny do popełnienia czegoś nieobliczalnego"
- Łukasz nie przyjedzie i nie odwiezie Zosi do lekarza, bo ma jakiś ważny mecz w telewizji.
- Można się było tego po nim spodziewać! Nigdy nie ma czasu dla innych.
C'E DA ASPETTARSELO DA TE (DA LUI, DA VOI...)
anche: c'era da aspettarselo
"espressione usata in rapporto a qu. di cui si ritiene che sia capace di fare qc. di irresoinsabile"
- Luca non verrà e non porterà Sofia dal medico, perché ha una partita importante alla televisione.
- C'era da aspettarselo, da lui! Non ha mai tempo per gli altri. 

MOŻNA SKONAĆ (ZE ŚMIECHU)
"zwrot używany dla wyrażenia, że coś (czyjeś wypowiedzi, czyjeś zachowanie) jest śmieszne"
Jak on zacznie mnie przedrzeźniać, można skonać ze śmiechu! Potrafi nawet mój głos imitować.
C'E DA MORIRE DAL RIDERE!
"espressione usata per indicare che qc. (i discorsi, il comportamento di qu.) è ridicolo"
Quando comincia a farmi il verso, c'è da morire dal ridere! Riesce perfino a imitare la mia voce. 

MOŻNA ZWARIOWAĆ!
"zwrot używany dla wyrażenia rozdrażnienia z powodu panującego gdzieś zamętu, z powodu natłoku zajęć, kłopotów, itp."
Można zwariować w tym domu! Takiej rodziny jeszcze nie widziałam: każdy ma inną propozycję spędzenia czasu, każdy wie wszystko lepiej od drugiego!
C'E DA IMPAZZIRE!
"espressione usata per esprimere irritazione per la confusione che domina da qualche parte, per la massa di lavoro, di preoccupazioni, ecc."
C'è da impazzire in questa casa! Non avevo visto una famiglia così: ciascuno ha un progetto diverso per passare il tempo, ognuno sa tutto meglio dell'altro! 
  


 

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Idiomy polsko-wloskie cz.9

ŁATWO [CI (WAM...)] MÓWIĆ!
ŁATWO SIĘ MÓWI!
"zwrot oznaczający, że realizacja czegoś jest trudniejsza, niż można by sądzić z czyjejś wypowiedzi"
Uważasz, że nie powinnam się w to wtrącać. Łatwo ci mówić, bo ty i tak nie będziesz przez to miał więcej roboty.
Należy więcej oszczędzać? Łatwo mówić! Ja przecież i tak z trudem wiążę koniec z końcem.
Powinna wcześniej wstawać? Łatwo się mówi! Ona się kładzie zwykle po dwunastej i wcześniej niż o szóstej nie da rady wstać.
È FACILE [PER TE (PER VOI...)] DIRLO!
SI FA PRESTO A DIRLO!
"espressione indicante che la realizzazione di qc. è più difficile di quanto si potrebbe ritenere ascoltando qu."
Pensi che io non debba immischiarmi in questo. E facile dirlo per te perchè non dovrai lavorare di più.
Bisogna risparmiare di più? E facile dirlo! Io già così faccio fatica a far tornare i conti.
Dovrebbe alzarsi prima? Si fa presto a dirlo! Di solito va a letto dopo mezzanotte e non riesce ad alzarsi prima delle sei.

MIEĆ CHARAKTER
"być zdecydowanym, wytrwałym w działaniu, mieć silną wolę"
Nie przypuszczam, aby było łatwo zmusić Maćka do uległości. On ma charakter! Nie brakuje mu cywilnej odwagi.
AVERE CARATTERE
"essere deciso, costante nell'azione, avere una forte volontà"
Non penso che sarebbe facile costringere Mattia all'obbedienza. Ha carattere! Non gli manca il coraggio civile.

MIEĆ coś NA KOŃCU JĘZYKA;
MIEĆ coś NA JĘZYKU
"nie móc sobie w danym momencie przypomnieć czegoś, o czym się wiedziało"
Poczekaj, poczekaj, jak nazywa się ten aktor, który grał główną rolę... Ojej, mam jego nazwisko na końcu języka. Chwileczkę, zaraz ci powiem.
AVERE qc. SULLA PUNTA DELLA LINGUA
"non essere in grado di ricordarsi in un dato momento qc. che si sapeva"
Aspetta, aspetta, come si chiama l'attore che recitava la parte del protagonista... Ma guarda, ho il suo nome sulla punta della lingua. Un momento, te lo dirò subito.

MIEĆ coś NA OKU
"namyślać się nad czymś, uwzględniać coś przy jakiejś decyzji, mieć coś upatrzonego"
Silvano ma na oku interesującą transakcję. Nie może się jednak zdecydować, czy ją załatwić jeszcze w tym roku.
AVERE qc. IN VISTA
"mediare su qc., tener conto di qc. nel prendere una decisione, avere messo gli occhi su qc."
Silvano ha in vista una transazione interessante. Non riesce però a decidere se sia il caso di realizzarla quest'anno.

MIEĆ coś, kogoś NA OKU
"obserwować, śledzić coś, kogoś lub strzec czegoś, kogoś, opiekować się czymś, kimś"
Proszę cię, żebyś miał ją na oku; jest jeszcze młoda, niedoświadczona.
Miejcie na oku moją torebkę! Ja odchodzę na chwilę.
TENERE D'OCCHIO qc., qu.
"osservare, seguire qc., qu., oppure sorvegliare qc., qu., avere cura di qc., qu."
Ti prego di tenerla d'occhio; è ancora giovane, inesperta. 
Tenete d'occhio la mia borsetta! Mi allontano per un momento.

MIEĆ CZYSTE RĘCE
"nie popełnić nigdy nadużycia, przestępstwa"
Wierzę, że on ma czyste ręce. Nigdy się nie splamił przekupstwem.
AVERE LE MANI PULITE
"non compiere mai abusi, trasgressioni"
Credo che abbia le mani pulite. Non si è mai macchiato di corruzione.

MIEĆ DOBRĄ OPINIĘ;
CIESZYĆ SIĘ DOBRĄ OPINIĄ
"być cenionym, cieszyć się uznaniem"
W miejscu pracy miał dobrą opinię, sąsiedzi uważali go za spokojnego człowieka.
Ta szkoła cieszy się dobrą opinią. Pracują w niej znakomici nauczyciele i świetni wychowawcy.
AVERE UNA BUONA REPUTAZIONE;
GODERE DI UNA BUONA REPUTAZIONE
"essere considerato, godere di rispetto"
Sul posto di lavoro aveva una buona reputazione, i vicini lo consideravano una persona tranquilla.
Questa scuola gode di una buona reputazione. Vi lavorano eccellenti insegnanti e ottimi educatori.

MIEĆ GŁOWĘ NA KARKU

"być zaradnym, sprytnym, umieć sobie radzić; postępować rozsądnie"
Wiedziałem, że Piotr nie zginie nawet w tak niełatwym środowisku, że potrafi wyrobić sobie pozycję. Zawsze miał głowę na karku.
AVERE LA TESTA SULLE SPALLE
"essere astuto, intraprendente, sapersi arrangiare; comportarsi in modo ragionevole" 
Sapevo che Pietro non si sarebbe smarrito neppure in un ambiente così difficile, che sarebbe riuscito a farsi una posizione. Ha sempre avuto la testa sulle spalle.

MIEĆ INNE ZDANIE

"reprezentować odmienny pogląd, inaczej niż ktoś inny sądzić na jakiś temat"
Proszę, nie kłóćmy się, nic dobrego z tego nie wyniknie. Ja po prostu mam inne zdanie, ale szanuję twoje.
AVERE UN'ALTRA OPINIONE
"rappresentare una visione diversa, pensarla diversamente da qu. su una questione"
Per piacere, non litighiamo, non ne verrà niente di buono. Io ho semplicemente un'altra opinione, ma rispetto la tua. 

MIEC kogoś DOŚĆ
"nie chcieć utrzymywać z kimś stosunków, chcieć się kogoś pozbyć, kto nie spełnił oczekiwań"
Często wydaje mi się, że mam go dość. Zawsze jest z czegoś niezadowolony, wiecznie na coś narzeka. Ale z drugiej strony ma on tyle dobrych cech...
AVERNE ABBASTANZA di qu.
"non voler mantenere rapporti con qu., volersi liberare di qu., chi è venuto meno alla aspettative"
Mi sembra spesso di averne abbastanza di lui. E sempre scontento di qualcosa, si lagna sempre di qualcosa. Ma d'altra parte ha tante buone qualità... 

MIEĆ NAJGORSZE [PO]ZA SOBĄ

"pokonać, przezwyciężyć największe trudności, najcięższą przeszkodę w dążeniu do czegoś"
Kiedyśmy minęli ten ostatni zakręt, wiedzieliśmy, że najgorsze mamy za sobą. 
LASCIARSI IL PEGGIO ALLE SPALLE
"superare, vincere le maggiori difficoltà, il più grave ostacolo nell'aspirazione a qc."
Quando superammo quell'ultima svolta, sapevamo che ci eravamo lasciati il peggio alle spalle. 

MIEĆ PECHA
"nie mieć szczęścia, powodzenia w czymś"
Mam pecha. W przeddzień wyjazdu na urlop zepsuł mi się samochód.
AVERE SFORTUNA
"non aver fortuna, successo in qc."
Ho sfortuna. Il giorno prima che partissi per le vacanze mi si è rotta la macchina.

MIEĆ PIERWSZEŃSTWO
"mieć prawo do czegoś przed innymi"
Jest trochę staromodny, ale to mu zjednuje sympatię. Zawsze przestrzega powtarzanej przez siebie często zasady: "Panie mają pierwszeństwo".
Popełniła wykroczenie drogowe przeciw zasadzie mówiącej, że pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. 
AVERE LA PRECEDENZA
"avere dritto a qc. prima degli altri"
È do modi un po' antiquati, ma questo gli attira simpatia. Rispetta sempre il principio che spesso ripete: "Le signore hanno la precedenza"
Ha compiuto un'infrazione alla regola secondo cui ha la precedenza il veicolo proveniente da destra.

MIEĆ SZCZĘŚCIE

1. "doznać niespodziewanie powodzenia, doświadczyć czegoś pomyślnego"
Mieliśmy szczęście, że przyszliśmy do teatru akurat w momencie, gdy sprzedawano rezerwowe bilety. Dzięki temu także nasi przyjaciele mogli zobaczyć tę sztukę.
2. "uniknąć czegoś złego"
Miałeś szczęście, że nie pojechałeś tym autobusem. Podobno utknął w zaspie i pasażerów uwolniono z niego dopiero na drugi dzień przy pomocy helikoptera.

AVERE FORTUNA
1. "avere inaspettatamente successo, avere un'esperienza felice"
Abbiamo avuto fortuna ad arrivare a teatro proprio nel momento in cui vendevano i biglietti di riserva. Grazie a ciò, anche i nostri amici hanno potuto vedere quella commedia.
2."evitare qc. di negativo"
Hai avuto fortuna a non prendere quell'autobus. Pare che sia finito in un cumulo di neve, e che solo il giorno seguente i passeggeri ne siano stati tratti in salvo con l'aiuto di un elicottero.  


(wszystkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")

czwartek, 5 kwietnia 2018

Zadane na wakacje klasa 3 - tłumaczenia

Teksty nie były chyba trudne, ale zeszło mi się trochę z ich tłumaczeniem...

ZROZUMIEĆ TEKST


Pewnego sierpniowego dnia dziewczynka o imieniu Pamela zobaczyła na plaży przechodzącego Olbrzyma. I go nawet usłyszała. Pamela siedziała pod parasolem zajęta robieniem pulpecików i budyniu z piasku na podwieczorek dla mamy i cioci, kiedy nadszedł i zatrzymał się dokładnie przed nią. Bardzo powoli podniosła głowę, od zacienionego dołu do słonecznej góry: najpierw zobaczyła dwie olbrzymie stopy, duże i spokojne jak dwa siedzące psy; ponad nimi zaczynało się śliczne ubranie, które ciągnęło się w stronę nieba wszystkimi kolorami świata; jeszcze wyżej dwie długie ręce, a jeszcze wyżej, dokładnie na samej górze jak słońce, głowa z siedmioma kapeluszami, jeden na drugim. Pamela pomyślała, że to bardzo eleganckie. Siedem płaszczy, jeden na drugim, z morskimi wzorkami, siedem kapeluszy, jeden na drugim, zupełnie jakby był królem siedmiu królestw; siedem chust, które zwisały z jednego ramienia, siedemdziesiąt naszyjników z drugiego, siedemset szklanych paciorków naciągniętych na nitki wiatru. 

Przeczytaj zdania dotyczące tekstu i wskaż czy są prawdziwe czy fałszywe. 
 • Pamela była na plaży pod parasolem. 
 • Pamela budowała zamek z piasku.
 • Pamela zobaczyła Olbrzyma i usłyszała jak mówi.
 • Pamela patrzy na niego z góry do dołu. 
 • Olbrzym nosi czarne spodnie i białą koszulę.
 • Pamela myśli, że Olbrzym jest bardzo elegancki.
 • Pamela jest przestraszona obecnością Olbrzyma.


POUKŁADAĆ FAKTY

Hipopotam Faustynek bał się wody. Wchodził do rzeki, ale tylko dokąd dotykał dna. Kiedy woda podchodziła mu do ust, zaczynał krzyczeć aby mama go wyciagnęła. Mama szybko podbiegała i przepychała go na płytką wodę, a potem go napominała, bo przecież wszystkie hipopotamy umieją pływać. Pewnego dnia małpa Oliwia, przyjaciółka mamy hipopotamowej, wpadła na świetny pomysł: zbudowała dla Faustynka koło ratunkowe z lian i orzechów kokosowych i dała mu je mówiąc, że mając je będzie mógł pływać nawet tam, gdzie woda jest głęboka, bo orzechy kokosowe utrzymają go na powierzchni. Mały hipopotam założył to dziwne koło ratunkowe i zaczął od przepłynięcia parę razy rzeki. Bawił się tak dobrze, że nie zauważył gdy liany jego koła ratunkowego zaczęły się poluźniać a orzechy kokosowe odczepiać się jeden po drugim. Bardzo szybko z jego koła ratunkoweo nic nie zostało, ale Faustynek pływał dalej, nie zauważając, że koła ratunkowego już w ogóle nie ma. Kiedy mama mu to powiedziała, bał się przez chwilę, a potem znów wrócił do chlapania wody i pływania w rzece. Lęk przed wodą zniknął i Faustynek był szczęśliwy.

Ułóż w porządku chronologicznym przytoczone zdarzenia numerując je od 1 do 9.
 • Małpka Oliwia zbudowała mu koło ratunkowe z lian i orzechów kokosowych.
 • Liany się rozluźniają, orzechy się odczepiają, Faustynek nie zdaje sobie z tego sprawy i dalej pływa.
 • Faustynek bał się wody, kiedy podchodziła mu do buzi zaczynał krzyczeć.
 • Mały hipopotam wkłada to dziwne koło ratunkowe i przepływa przez rzekę wiele razy.
 • Mama hipopotamowa szła do niego go zabrać sztorcując go trochę.
 • Faustynek pływa bez koła ratunkowego, trochę się boi, ale potem pływa już zupełnie szczęśliwy.DOJŚĆ DO POROZUMIENIA

W przerwie meczu

Amilcare wylądował swoim statkiem kosmicznym na środku stadionu w przerwie meczu i powiedział kibicom:
- Na planecie, na której żyję rozwiązaliśmy wszystkie problemy: każdy ma to, czego pragnie.
- Szczęściarze z was - powiedzieli ludzie - Szkoda, że tutaj tak nie ma.
- To wcale nie jest trudne. Wam też może się udać: ja mogę wam pomóc. Jaki problem chcecie rozwiązać jako pierwszy?
- Sprawiedliwość równa dla wszystkich! - krzyknął ktoś z najtańszych miejsc.
- Kino i koncerty gratis!
- Wychodzić kiedy tylko mi się chce! - krzyknął jakiś chłopak.
- Czekoladowe przekąski każdego dnia!  
- Jakie tam przekąski, bramki szerokie na dziesięć metrów! - zawołali atakujący.
- Nigdy! Bramki wąskie na jeden metr! - zawołali bramkarze.
- No i co, Amilcare, jak możemy dostać to, czego pragniemy?
Wróciwszy na statek, Amilcare wzniósł się na parędziesiąt metrów.
- Dokąd lecisz, Amilcare?... Odpowiedz... Obiecałeś nam pomóc!
Wyolbrzymiona potężnym głośnikiem nadeszła jego odpowiedź:
- Wrócę kiedy dojdziecie do porozumienia: na mojej planecie właśnie w ten sposób udało nam się mieć to, czego chcieliśmy.

Uporządkuj historyjkę numerując zdania od 1 do 8.

 • Amilcare ląduje na środku stadionu podczas przerwy meczu piłkarskiego.
 • Amilcare dociera do Ziemi swoim statkiem kosmicznym.
 • Każdy kibic wygłasza inne życzenie.
 • Amilcare mówi kibicom, że na jego planecie każdy ma to, czego pragnie.
 • Amilcare wraca na swój statek.
 • Kibice myślą, że Amilcare i mieszkańcy jego planety są szczęściarzami.
 • Amilcare oferuje się do pomocy i zachęca ich do wygłoszenia pierwszego życzenia.
 • Amilcare odlatuje mówiąc, że wróci kiedy wszyscy dojdą do porozumienia.