poniedziałek, 29 maja 2017

Horoskop MAGGIO 2017

Szybko, szybko, żeby jeszcze w maju zdążyć!
TORO 21 apr - 20 magg
Una grande vitalità vi farà desiderare maggiore libertà. La voglia di evasione andrà però controllata anche se sarà difficile imbrigliarla. Sul lavoro avrete una visione oggettiva sui progetti che state seguendo e questo vi renderà un esempio da seguire.
BYK
Olbrzymia witalność kazać wam będzie pożądać większej wolności. I choć nie będzie łatwo ją okiełznać to trzeba jednak kontrolować chęć ucieczki. W pracy posiadana obiektywna wizja bieżących projektów uczyni z was przykład do naśladowania.

GEMELLI 21 magg - 20 giu
Ottimo momento per quanto riguarda la vita di coppia, dove riuscirete a fare progetti a lungo termine. Anche i rapporti di amicizia sono molto intensi, ma attenzione a non aprirvi troppo. Le confidenze vanno fatte con parsimonia...
BLIŹNIĘTA
Doskonały moment w życiu każdej pary, uda wam się dalekosiężnie planować. Także więzi przyjaźni są bardzo zażyłe, uważajcie tylko aby nie otworzyć się za bardzo. Czyńcie zwierzenia bardzo oszczędnie...

CANCRO 21 giu - 22 lug
Sarete orientati al cambiamento e farete in modo di favorire eventuali spostamenti, soprattutto se riguardano il lavoro. Prudenza in amore dove non tutto che luccica è oro, piuttosto prendetevi tutto il tempo per soppesare bene le cose.
RAK
Będziecie zorientowani na zmiany i zrobicie wszystko aby faworyzować ewentualne podróże, przede wszystkim jeżeli chodzi o pracę. Ostrożnie w miłości, bo nie wszystko złoto co się świeci, już raczej poświęćcie czas na należyte wyważenie rzeczy.

LEONE 23 lug - 23 ago
In questa primavera il vostro coraggio sarà contagioso! Riuscirete a essere convincenti sia nel privato che in ambito lavorativo dove avrete occasioni interessanti. Cercate solo di tenere a bada la vostra irruenza con chi vi ha già mostrato di non gradirla.
LEW
Tej wiosny wasz entuzjazm będzie zaraźliwy! Uda wam się być przekonywującymi zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, gdzie zresztą trafią się wam ciekawe okazje. Starajcie się tylko ujarzmić waszą porywczość przy tych osobach, które już kiedyś dały wam do zrozumienia, że im się ona nie podoba.

VERGINE 24 ago - 22 sett
Sarete molto concentrati sui vostri pensieri e questo vi porterà a essere poco attivi nella vita sociale. Cercate di non trascurare troppo gli amici. Se siete in coppia dedicate un po di tempo al partner magari organizzando un weekend romantico.
PANNA
Będziecie bardzo skoncentrowani na was samych i przez to będziecie mało aktywni w życiu towarzyskim. Starajcie się nie zaniedbywać za bardzo przyjaciół. Jeżeli jesteście w związku to przeznaczcie trochę czasu partnerowi, chociażby organizując romantyczny weekend.

BILANCIA 23 sett - 22 ott
Avrete voglia di mettervi in forma e di sentirvi leggeri. Per alcuni di voi la leggerezza che cerca fa rima con libertà. Il desiderio di sentirvi liberi da impegni vi vuole infatti un po' anarchici, ma attenzione a non trascurare chi vi sta accanto.
WAGA
Będziecie mieli chęć wrócić do formy i poczuć się lekko. Dla niektórych z was lekkość, której szuka, rymuje się z wolnością. Pragnienie bycia wolnym od obowiązków czyni z was trochę anarchistami, ale uważajcie aby nie zaniedbywać osób wam bliskich.

SCORPIONE 23 ott - 22 nov
Questo mese sarà per voi all'insegna del confronto e dello scambio intellettuale. Così riuscirete a sfruttare nuove conoscenze e opportunità professionali. Chi è in coppia ha bisogno di prendere un po' le distanze per poi ritornare più vicino che mai.
SKORPION
Ten miesiąc minie wam pod znakiem konfrontacji i wymiany intelektualnej. W ten sposób wykorzystacie nowe znajomości i możliwości profesjonalne. Ci, którzy są w związku potrzebują zwiększyć nieco dystans, tak aby potem móc wrócić bliższym niż kiedykolwiek.

SAGITTARIO 23 nov - 21 dic
Potrete contare sull'appoggio di persone amiche per avviare nuovi e interessanti progetti. La vostra creatività vi sarà d'aiuto per trovare soluzioni vincenti e innovative. È un buon momento anche per l'amore dove si faranno passi importanti.
STRZELEC
Możecie liczyć na wsparcie przyjaznych osób przy rozpoczynaniu nowych i interesujących projektów. Wasza kreatywność będzie wam pomocna w szukaniu zwycięskich i innowacyjnych rozwiązań. To dobry moment także w miłości, podjęte tu zostaną ważne kroki.

CAPRICORNO 22 dic - 20 genn
Cercate di non procrastinare quello che potete fare oggi: riuscirete in tutto ciò che vi siete prefissi con facilità. Se siete in coppia, attenzione a non eccedere con il narcisismo. Alla fine siete davvero sicuri che l'adulazione vi appagherà?
KOZIOROŻEC
Starajcie się nie odwlekać tego, co możecie zrobić dzisiaj: z łatwością uda wam się zrealizować wszystko to, co sobie zaplanowaliście. Jeżeli jesteście w związku uważajcie aby nie przesadzić z narcyzyzmem. Koniec końców czy naprawdę możecie być pewni, że pochlebstwo wam się opłaci?

ACQUARIO 21 genn - 19 febb
La primavera vi risveglia i sensi e a qualcuno anche troppo... soprattutto se non è single. Attenti a non tirare troppo la corda. Cercate piuttosto di svagarvi con attività fisica e hobby che vi tengano la mente occupata.
WODNIK
Wiosna rozbudza zmysły, niektórym nawet za bardzo... przede wszystkim jeżeli nie jest singlem. Uważajcie aby nie przeciągać struny. Starajcie się raczej rozerwać aktywnością fizyczną i hobby, niech zajmą wam myśli.

PESCI 20 febb - 20 mar
Un mese all'insegna del rinnovamento e della ritrovata forma fisica. Dedicatevi più all'amore e non fatevi stressare da inutili impegni. Sul lavoro qualche possibile cambiamento di poco impatto, ma che vi farà conoscere nuove persone.
RYBY
Miesiąc pod znakiem odnowy i odnalezionej formy fizycznej. Poświęćcie się bardziej miłości i nie pozwólcie się stresować bezużytecznym czynnościom. W pracy możliwych parę mało znaczących zmian, które jednak pozwolą wam poznać nowe osoby.

ARIETE 21 mar - 20 apr
In questo mese riuscirete a comunicare meglio con il partner. Grazie a ritrovato dialogo potrete appianare anche alcuni contrasti. Mentre nella vostra vita di coppia torna il sereno, in ambito lavorativo qualche possibile cambiamento.
BARAN
W tym miesiącu uda wam się lepiej porozumieć z partnerem. Dzięki żywszemu dialogowi możecie wyprostować parę problemów. I podczas gdy w życiu osobistym powraca spokój, w sferze zawodowej możliwych parę zmian.

poniedziałek, 22 maja 2017

Horoskop APRILE 2017

Lepiej późno niż wcale - można przynamniej sprawdzić czy coś się sprawdziło ;)
ARIETE 21 mar - 20 apr
Un mese all'insegna del consolidamento di ciò che avete costruito con fatica e costanza. No quindi a colpi di testa: ponderate bene eventuali scelte soprattutto in ambito lavorativo. Per quanto riguarda l'amore, invece, rinnovate!
BARAN
Miesiąc pod znakiem umacniania tego, co z trudem i uporem stworzyliście. Żadnych więc szaleństw: rozważcie dobrze ewentualne wybory przede wszystkim w sferze zawodowej. Co zaś do miłości to na odwrót, zmieniajcie!

TORO 21 apr - 20 magg
È un momento positivo! Sul lavoro vi verranno riconosciuti i vostri meriti e riuscirete a ottenere ciò che desiderate. Anche in amore siete gratificati perché finalmente il partner ha capito come prendervi e si mostra più attento alle vostre esigenze.
BYK
Pozytywny moment! W pracy zostaną uznane wasze zasługi i uda wam się otrzymać to, czego pożądaliście. Także w miłości gratyfikacje, bo partner w końcu zrozumiał jak do was podejść i wydaje się bardziej uważać na wasze potrzeby.

GEMELLI 21 magg - 20 giu
Andrete dritti alla meta, di qualunque cosa si tratti. Il vostro motto per questo mese sarà: "chi si ferma è perduto!". Fate solo attenzione a non urtare la sensibilità di chi vi sta accanto. Cercate di mediare ogni tanto e soprattutto rilassatevi un po'!
BLIŹNIĘTA
Ruszycie bezpośrednio do ataku, o cokolwiek tylko wam chodzi. Wasze motto w tym miesiącu to: "kto się zatrzyma ten przegrywa". Uważajcie tylko aby nie dotknąć wrażliwych punktów bliskich wam osób. Starajcie się czasami szukać środka i - przede wszystkim - zrelaksujcie się trochę.

CANCRO 21 giu - 22 lug
Un po' di tensioni in ambito lavorativo vi renderanno più umorali che mai. Siete stanchi del solito tran tran ma non riuscite a portare nessuna novità. Insomma: fate un po' il punto della situazione e cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno.
RAK
Trochę napięć na płaszczyźnie profesjonalnej uczyni was bardziej humorzastymi niż dotychczas. Jesteście zmęczeni codziennym zgiełkiem, ale nic nowego nie udaje wam się przeprowadzić. Podsumowując: przeanalizujcie sytuację i starajcie się zobaczyć szklankę do połowy pełną.

LEONE 23 lug - 23 ago
Porterete avanti questi progetti iniziati e lasciati in stand-by. È arrivato il momento di agire e riscuotere i successi che aspettate da tempo. Per l'amore avete poco tempo: siete concentrati su voi stessi e sui vostri desideri.
LEW
Ruszycie do przodu z tymi kiedyś zaczętymi projektami, które potem zostawiliście samym sobie. Nadszedł moment działania i odniesiecie sukcesy, na które długo czekaliście. Na miłość macie mało czasu: jesteście skoncentrowani na sobie i własnych życzeniach.

VERGINE 24 ago - 22 sett
Dopo un periodo un po' agitato, ora è arrivato il momento di un po' di serenità. Sul lavoro riuscirete a vivere tranquillamente i carichi di lavoro perché non sarete più messi sottopressione dai superiori. L'amore è rassicurante.
PANNA
Po nieco burzliwym okresie teraz nadszedł nieco pogodniejszy moment. W pracy uda wam się spokojnie przeżyć natłok obowiązków gdyż nie będziecie już obciążeni presją przełożonych. Miłość jest pewnikiem.

BILANCIA 23 sett - 22 ott
Porterete avanti i vostri ideali e nessuno vi fermerà! Ora più che mai avete le idee chiare su ciò che volete ottenere in ambito professionale, ma state attenti a non incappare in incidenti diplomatici. Fermezza sì, ma anche prudenza e tatto.
WAGA
Przeforsujecie wasze ideały i nikt was nie zatrzyma! Teraz lepiej niż kiedykolwiek wiecie co chcecie uzyskać w sferze zawodowej, ale uważajcie aby nie zaliczyć wpadki dyplomatycznej. Stanowczość owszem, ale także ostrożność i takt.

SCORPIONE 23 ott - 22 nov
La primavera riaccende i vostri sensi e mai come ora vi sentirete la necessità di amare ed essere amati come piace a voi. Chi è in coppia troverà una nuova complicità con il partner, mentre chi è single potrebbe fare incontri molto piacevoli.
SKORPION
Wiosna rozbudza wasze zmysły i nigdy tak jak teraz nie czuliście potrzeby kochania i bycia kochanym tak jak wy tego chcecie. Kto ma już parę odnajdzie nową zażyłość z partnerem, kto zaś jest singlem może oczekiwać bardzo przyjemnych znajomości.

SAGITTARIO 23 nov - 21 dic
Penserete maggiormente a voi stessi e non fatevene un problema se qualcuno vi darà dell'egoista: ogni tanto fa bene un po' concentrarsi su di sé. Ritroverete così la giusta carica per affrontare nuovi progetti che vi potranno gratificare nel modo che meritate.
STRZELEC
Będziecie myśleć przede wszystkim o was samych i nie przejmujcie się jeżeli ktoś zarzuci wam egoizm: od czasu do czasu dobrze jest skoncentrować się na sobie samym. W ten sposób naładujecie się aby móc stawić czoła nowym projektom, które przynieść mogą zasłużone satysfakcje.

CAPRICORNO 22 dic - 20 gen
Si stanno concretizzando un po' di progetti professionali e questo vi regala una verve che vi farà apparire frizzanti e talvolta sopra le righe. Chi vi sta accanto conosce queste dinamiche, ma non siate troppo concentrati su voi stessi....
KOZIOROŻEC
Konkretyzuje się parę projektów zawodowych i daje to wam werwę, która czyni was pełnymi energii i nieprzewidywalnymi. Osoby wam bliskie znają ten stan, ale nie bądźcie zbyt skoncentrowani na was samych...

ACQUARIO 21 genn - 19 febb
In questo mese di primavera sarete portati a mettervi in discussione: questo perché vi renderete conto che a qualcuno non piace molto come vi siete comportati ultimamente... date spazio anche a chi vi sta intorno se non volete restar soli.
WODNIK
W tym wiosennym miesiącu wszystko będziecie poddawać dyskusji: a to dlatego, że zdacie sobie sprawę, że komuś bardzo nie podoba się wasze zachowanie ostatnimi czasy... zróbcie miejsce i innym osobom wokół was o ile nie chcecie zostać sami.

PESCI 20 febb - 20 mar
Riuscirete a evolvere sul lavoro e questo appagherà la vostra ambizione. La facilità con cui affronterete eventuali intoppi professionali accrescerà poi la fiducia in voi stessi. L'amore è promettente e vi fa fare progetti a lungo termine.
RYBY
Uda wam się rozwinąć w pracy i zaspokoi to waszą ambicję. Łatwość z jaką poradzicie sobie z różnymi profesjonalnymi przeszkodami wzmocni waszą pewność siebie. Miłość jest obiecująca i pozwoli wam dalekosiężnie planować.

poniedziałek, 15 maja 2017

Idiomy polsko-włoskie cz.2

BYĆ INNEGO ZDANIA;
BYĆ INNEGO ZDANIA NIŻ KTOŚ
"nie zgadzać się z kimś, uważać inaczej niż ktoś"
On w każdej sprawie jest innego zdania. Chce w ten sposób zaznaczyć swoją oryginalność.
ESSERE DI DIVERSA OPINIONE
ESSERE DI OPINIONE DIVERSA DA qu.
"non essere d'acordo con qu., pensarla diversamente da qu."
Su ogni questione è di opinione diversa da me. In questo modo vuole sottilineare la sua originalità.

BYĆ NA BRUKU;
ZNALEŹĆ SIĘ NA BRUKU
"nie mieć mieszkania ani pracy zarobkowej"
Jan pisał, że jest na bruku, że stracił pracę i nie ma nadziei na znalezienie nowej.
ESSERE SUL LASTRICO;
TROVARSI SUL LASTRICO
"non avere casa né un lavoro fonte di reddito"
Giovanni scriveva che era sul lastrico, aveva perso il lavoro e non aveva speranza di trovarne uno nuovo.

BYĆ NA DOBREJ DRODZE;
BYĆ NA NAJLEPSZEJ DRODZE;
BYĆ NA WŁAŚCIWEJ DRODZE
"postępować, działać właściwie, w sposób prowadzący do celu; o rzeczach: układać się dobrze."
Jesteś na dobrej drodze. Teraz już sam rozwiążesz zadanie.
Pisała, że sprawa zakończenia studiów jest na najlepszej drodze. Władze tamtejszego uniwersytetu nie robią jej trudności, a pracę magisterską ma już prawie ukończoną.
Wprawdzie do końca badań jeszcze daleko, ale ostatni eksperyment potwierdza, że jesteśmy na właściwej drodze.
ESSERE SULLA BUONA STRADA;
ESSERE SU UN'OTTIMA STRADA
ESSERE SULLA STRADA GIUSTA
"comportarsi, operare nel modo giusto che conduce allo scopo; di cose: mettersi bene"
Sei sulla buona strada. Ormai risolverai il problema da solo.
Scriveva che la questione della conclusione dei suoi studi era su un'ottima strada. Le autorità di quel'università non le facevano difficoltà e aveva quasi terminato la tesi di laurea.
È vero che la fine delle ricerche è lontana, ma l'ultimo esperimento conferma che siamo sulla strada giusta.

BYĆ NA NOGACH
"być w ruchu, bez przerwy chodzić krzątając się, coś robiąc"
Od szóstej jestem na nogach i nie zdążyłam do tej pory zjeść śniadania.
ESSERE IN PIEDI
"essere in movimento, girare senza interruzione dandosi d'attorno, facendo qc."
Sono in piedi dalle sei e finora non sono arrivata a fare colazione.

BYĆ TEGO SAMEGO ZDANIA  [co ktoś]
"zgadzać się z kimś, uważać tak samo jak on"
Byłam tego samego zdania co on, ale brakowało mi cywilnej odwagi, żeby zabrać głos i poprzeć go.
ESSERE DELLA STESSA OPINIONE  [di qu.]
"essere d'accordo con qu., pensarla allo stesso modo"
Ero della sua stessa opinione, ma mi è mancato il coraggio civile per prendere la parola e appoggiarlo.

BYĆ W [DOBRYM] HUMORZE
"mieć pogodny, dobry nastrój, być wesołym"
Ojciec jest ostatnio w dobrym humorze. Dopiero teraz widzimy, jak miło mogłoby być w naszym domu, gdyby nie jego wieczne narzekania.
ESSERE DI BUON UMORE
"essere in una buona, serena disposizione d'animo, essere allegro "
Negli ultimi tempi, il babbo è di buon umore. Solo ora vediamo come potrebbe essere piacevole in casa nostra, se non fosse per le sue continue lamentele.

BYĆ W ZŁYM HUMORZE
"mieć zły nastrój, być zdenerwowanym"
Nie pytaj go dziś o nic, jest w złym humorze.
ESSERE DI CATTIVO UMORE
"essere in una cattiva disposizione d'animo, essere irritato"
Non chiedergli niente oggi, è di cattivo umore.

CAŁYM SERCEM;
CAŁĄ DUSZĄ
"bardzo szczerze, bardzo serdecznie, głęboko, bez zastrzeżeń"
Ona kochała go całym sercem i uważała za syna.
Swojej pracy lekarskiej był oddany całą duszą. Chorzy go kochali, personel uwielbiał.
CON TUTTO IL CUORE;
CON TUTTA L'ANIMA
"molto sinceramente, ardentemente, profondamente, senza riserve"
Lo amava con tutto il cuore e lo considerava un figlio.
Era dedito con tutta l'anima al suo lavoro di medico. Gli ammalati lo amavano, il personale lo adorava.

COŚ MÓWI SAMO ZA SIEBIE
także: mówiło
"coś jest oczywiste, nie wymaga komentarza, dodatkowych objaśnień"
Odsunął się od tej pracy, w której tak był potrzebny, pod pozorem choroby. Jednocześnie zaoferował swoje umiejętności innej instytucji. To mówi samo za siebie.
QC. PARLA DA SÉ
anche: parlava
"qc. è evidente, non richiede commento, spiegazioni supplementari"
Si è ritirato da quel lavoro, in cui era così necessario, con la scusa di una malattia. Contemporaneamente ha offerto le sue capacità a un'altra istituzione. La cosa parla da sé.

[CO ZA] GŁUPSTWA GADASZ (GADA, GADACIE)!;
[CO ZA] GŁUPSTWA MÓWISZ (MÓWI, MÓWICIE)!
"zwrot ekspresywny, wyrażający dezaprobatę w stosunku do czegoś, o czym mówi ktoś inny"
Co za głupstwa gadasz! Nigdzie nie musisz wyjeżdżać, niczego zaczynać od nowa. Musisz tylko przetrzymać ten zły okres.
CHE SCIOCCHEZZE DICI (DICE, DITE)!
"modo di dire espressivo che indica disapprovazione rispetto a qc. di cui qualcun altro parla"
Che sciocchezze dici! Non devi andare da nessuna parte, né ricominciare niente da capo. Devi solo superare questo brutto periodo.
(wszystkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")

poniedziałek, 8 maja 2017

Idiomy polsko-włoskie cz.1

BEZ SERCA
"O człowieku bezlitosnym, obojętnym na czyjeś potrzeby, czyjeś nieszczęścia"
Jesteś bez serca! Poza swoją osobą nie dostrzegasz niczego ani nikogo.
SENZA CUORE
"di una persona spietata, indifferente alle esigenze di qu., alle disgrazie di qu."
Sei senza cuore! Non vedi niente e nessuno al di fuori di te stesso.

BIAŁY JAK MLEKO
"całkowicie, nieskazitelnie biały"
Cerę miała białą jak mleko, włosy czarne, lekko kręcone.
BIANCO COME IL LATTE
"di un bianco totale, immacolato"
Aveva l'incarnato bianco come il latte, i capelli neri, leggermente ricciuti.

BIAŁY JAK ŚNIEG
"nieskazitelnie biały, czysty"
Izba była skromna, widać, że dawno nie odnawiana. Uwagę zwracał leżący na stole biały jak śnieg obrus.
BIANCO COME LA NEVE
"di un bianco immacolato, puro"
La stanza era molto modesta, si vedeva che da tempo non era stata imbiancata. Attirava l'attenzione la tovaglia stesa sul tavolo, bianca come la neve.

BŁĘDNE KOŁO
"błąd w rozumowaniu; sytuacja beznadziejna, bez wyjścia"
Nie może pracować z powodu złego stanu zdrowia i tak się tym zamartwia, że pogarsza tylko chorobę serca. Prawdziwe błędne koło"
CIRCOLO VIZIOSO
"errore nella concezione di qc.; situazione senza speranza, senza via d'uscita"
Non può lavorare per il suo cattivo stato di salute, e se ne preoccupa così tanto, che peggiora solamente la sua malattia cardiaca. È un vero circolo vizioso.

BOHATER DNIA
"ktoś, na kim w danej chwili skupia się uwaga, zainteresowanie otoczenia"
Niespodziewanie stał się bohaterem dnia, wszyscy chcieli go poznać, obejrzeć z bliska, wyrazić mu podziw.
EROE DEL GIORNO
"persona su cui in un certo momento si concentrano l'attenzione e l'interesse dell'ambiente"
Inaspettatamente divenne l'eroe del giorno; tutti volevano conoscerlo, guardarlo da vicino, esprimergli la loro ammirazione"

[BOŻE], JAK TEN CZAS [SZYBKO] LECI!
także: zleciał
"zwrot wyrażający zaskoczenie, zdziwienie z powodu szybkiego przemijania czasu"
Wydawało się, że widzieliśmy się tak niedawno. A to już prawie rok! Boże, jak ten czas szybko leci!
[DIO], COME VOLA IL TEMPO!
anche: volato
"espressione indicante stupore, meraviglia per il rapido passare del tempo"
Mi pareva che ci fossimo visti così poco tempo fa. E invece è già quasi un anno! Dio, come vola il tempo!

BRAĆ (WZIĄĆ) coś W SWOJE RĘCE
"przejmować inicjatywę, zacząć się czymś zajmować osobiście"
Od kiedy młodzi ludzie wzięli w swoje ręce organizację konkursu, wszystko odbywa się sprawniej, bez zbytecznego zamieszania i zdenerwowania.
PRENDERE qc. NELLE PROPRIE MANI
"prendere l'iniziativa, cominciare ad occuparsi personalmente di qc."
Da quando i giovani hanno preso nelle loro mani l'organizzazione del concorso, tutto si svolge in modo più efficiente, senza superflua confusione e nervosismo.

BRAĆ (WZIĄĆ) czyjąś STRONĘ
"opowiadać się za kimś w sporze, stawać po czyjejś stronie, bronić kogoś, solidaryzować się z kimś"
Jeżeli matka zawsze wtrąca się do ich spraw małżeńskich i zawsze bierze stronę syna, to nie możesz się dziwić, że synowa niechętnie widzi ją w domu.
PRENDERE LE PARTI DI QU.
"dichiararsi a favore di qu. in una discussione, stare dalla parte di qu., difendere qu. , solidarizzare con qu."
Se la madre si immischia sempre nelle loro faccende coniugali e prende sempre le parti del figlio, non puoi meravigliarti del fatto che la nuora la veda malvolentieri in casa.

BRAĆ (WZIĄĆ) kogoś NA STRONĘ
"dyskretnie odwoływać kogoś z jakiejś grupy osób, żeby omówić z nim coś na osobności"
On sobie za dużo pozwala. Któryś ze starszych kolegów powinien wziąć go na stronę i powiedzieć mu parę słów do słuchu.
PRENDERE QU. IN DISPARTE
"chiamare discretamente qu. fuori da un gruppo di persone per discutere qc. a quattr'occhi con lui"
Si permette troppe cose. Qualcuno dei colleghi più anziani dovrebbe prenderlo in disparte e metterlo a posto.

BRAĆ (WZIĄĆ) PRZYKŁAD Z KOGOŚ, Z CZEGOŚ
"naśladować kogoś, coś, postępować tak jak ktoś"
Bierz przykład z Roberta. Ma więcej powodów do załamania, a jednak nie upada na duchu.
Ciągle powtarzają, że chcieliby brać przykład z Japonii. Są urzeczeni pracowitością i sprawnością organizacyjną mieszkańców tego kraju.
PRENDERE ESEMPIO DA QU., DA QC.
"imitare qu., qc., comportarsi come qu."
Prendi esempio da Roberto. Ha più motivi di disperarsi, ma non si perde d'animo.
Ripetono di continuo che vorrebbero prendere esempio dal Giappone. Sono affascinati dalla laboriosità e dalla efficienza organizzativa degli abitanti di quel paese.

BRAK MI (CI, NAM...) SŁÓW
także: brakuje, brakowało, brakło
"zwrot oznaczający, że ktoś nie jest w stanie w pełni wyrazić czegoś (zwykle z powodu wzruszenia, podziwu)"
Doprawdy brak mi słów, żeby opisać, co czuję w tej chwili, kiedy nagle, zupełnie niespodziewanie spełniają się moje najskrytsze marzenia.
MI (TI, CI...) MANCANO LE PAROLE
anche: mancavano
"espressione indicante che qu. non è in grado di esprimere completamente qc. (in genere, per l'emozione, per l'ammirazione)"
Mi mancano veramente le parole per descrivere ciò che sento in questo momento, in cui d'un tratto, in modo del tutto inateso, si avverano i miei sogni segreti.

BURZA PROTESTÓW
"gwałtowny wybuch protestów"
Artykuł Kowalskiego wywował burzę protestów. Czytelnicy atakowali autora za oczywiste uproszczenie złożonych procesów społecznych.
ONDATA DI PROTESTE
"violenta esplosione di proteste"
L'articolo di Kowalski suscitò un'ondata di proteste. I lettori attaccarono l'autore per la sua evidente semplificazione di complessi processi sociali.

(wszystkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")


czwartek, 4 maja 2017

Moja biblioteczka językowa cz.1

Od dawna mam w mojej domowej językowej bibliotece taką oto arcyciekawą pozycję:
"Idiomy polsko-włoskie.
Fraseologia idiomatica polacco-italiana"
Anna Mazanek i Janina Wójtowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993

We wstępie autorki piszą:
"Przedstawiamy czytelnikowi 1200 polskich jednostek frazeologicznych, które mają w języku włoskim dosłowne lub prawie dosłowne odpowiedniki. Fraseologia idiomatica polacco-italiana to trzecia praca przygotowana w serii dotyczącej polskiej frazeologii kontrastywnej. * Praca została wykonana w ramach problemu resortowego "Nauczanie języka polskiego jako obcego" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (...)
Wymienione publikacje stanowią przyczynek do poznania tej części polskiej frazeologii, która należy do wspólnego, europejskiego zasobu frazeologicznego i jest dowodem potężnych wpływów antyku, literatury światowej oraz innych kulturalnych, naukowych i politycznych kontaktów. (...)
Przyjęte przez nas zasady doboru materiału dopuszczają te związki frazeologiczne, które spełniają przede wszystkim następujące warunki:
1. są identyczne pod względem semantycznym;
2. są tożsame co do składu leksykalnego;
3. aktualizują ten sam model gramatyczny;
4. mają tę samą wartość stylistyczną. (...)
Do pracy dołączyłyśmy zbiór identycznych w obu językach przysłów, aforyzmów i sentencji (...). (...)
Materiał do pracy został wyekscerpowany z dostępnych zbiorów idiomów jedno- i dwujęzycznych oraz z podstawowych słowników objaśniających polskich i włoskich. (...) Ustalanie brzmienia i zasobu haseł frazeologicznych sprawiło trudności w związku z dużym zróżnicowaniem regionalnym języka włoskiego. (...)"

Introduzione
"In questo libro proponiamo al lettore mille duecento espressioni idiomatiche polacche, che hanno in italiano equivalenti letterali o quasi letterali. La Guida pratica alla fraseologia idiomatica polacco-italiana è la terza opera di una seria dedicata alla fraseologia contrastiva polacca. (...)
Queste pubblicazioni rappresentano un avvio alla conoscenza di quella parte della fraseologia idiomatica polacca che fa parte di un comune patrimonio europeo e che testimonia del profondo influsso dell'antichità classica, della letteratura di tutto il mondo e di altri contatti culturali, scientifici e politici. (...)
I principi di selezione del materiale da noi adottati ci inducono a scegliere le espressioni idiomatiche rispondenti in primo luogo alle seguenti condizioni:
1. sono identiche dal punto di vista semantico
2. hanno la medesima struttura lessicale
3. attualizzano lo stesso modello grammaticale
4. hanno lo stesso valore stilistico (...)
Al dizionario abbiamo aggiunto una raccolta di proverbi, aforismi e sentenze identici nelle due lingue (...). (...)
Il materiale contenuto in quest'opera è stato tratto dalle raccolte esistenti, monolingui e bilingui, di espressioni idiomatiche e dai principali dizionari monolingui polacchi e italiani. (...) Notevoli difficoltà ha presentato la definizione della forma e del patrimonio delle voci idiomatiche, data la grande differenziazione regionale dell'italiano. (...)"

Był czas, że często z niej korzystałam, jest świetnie przygotowana i opracowana, jest jasna i zrozumiała, jest ciekawa i użyteczna. Wybrałam z niej parę pozycji, które ja sama często słyszę, czytam i używam. Są o tyle przyjemne, że - tak jak piszą autorki - są prawie identyczne w obu językach :)