poniedziałek, 10 lipca 2017

Idiomy polsko-wloskie cz.3

CZARNA LISTA
"spis osób mających złą opinię, źle widzianych"
Znajdował się na czarnej liście jako jeden z tych, którzy nie stronią od krytyki dyrekcji.
LISTA NERA
"lista delle persone che hanno una cattiva fama, malviste"
Era nella lista nera, fra coloro che non risparmiavano critiche alla direzione"

CZARNA NIEWDZIĘCZNOŚĆ
"szczególnie rażąca niewdzięczność"
Za twoje starania, za twoją opiekę odpłacili ci czarną niewdzięcznością. Nas to jednak nie zaskoczyło.
NERA INGRATITUDINE
"ingratitudine particolarmente vistosa"
Per i tuoi sforzi, per la tua sollecitudine, ti hanno ripagato con nera ingratitudine. La cosa però non ci ha stupito.

CZARNA OWCA
"osoba wyróżniająca się w jakimś zespole cechami uważanymi za złe, kompromitująca ten zespół"
Leonard stał się czarną owcą rodziny od czasu, kiedy rzucił intratną posadę, zerwał zaręczyny z bogatą panną i zaczął od nowa budować swoją niepewną egzystencję jako początkujący pisarz.
PECORA NERA
"persona che si distingue in un gruppo per tratti considerati negativi, che è compromettente per il gruppo"
Leonardo è diventato la pecora nera della famiglia dal momento in cui ha abbandonato un posto redditizio, ha rotto il fidnzamento con una ragazza ricca, e ha cominciato da capo a costruirsi un'esistenza incerta come scrittore debuttante.

CZARNE MYŚLI
"smutne myśli, ponure przypuszczenia, przewidywania czegoś złego, niekorzystnego"
Opadły mnie czarne myśli natychmiast, jak się z nim pożegnałam.
PENSIERI NERI
"pensieri tristi, fosche supposizioni, previsioni di qc negativo, di sfavorevole"
I pensieri neri mi assalirono non appena mi accomiatai da lui.

CZARNO NA BIAŁYM
"na piśmie, w druku; w sposób oczywisty"
Stracili zaufanie i teraz wierzą tylko w to, co im się czarno na białym udowodni.
NERO SU BIANCO
"per iscritto, stampato; in modo evidente"
Hanno perso la fuducia, e ora credono solo a ciò che gli si dimostra nero su bianco.

CZARNY DZIEŃ
"dzień, w którym zdarzyło się coś bardzo złego, tragicznego, dzień pełen nieszczęść"
Dzień, w którym zdarzyła się ta katastrofa, przejdzie do historii jako czarny dzień lotnictwa.
GIORNATA NERA
"giorno in cui è avvenuto qc. di molto negativo, tragico, giorno pieno di disgrazie"
Il giorno in cui è avvenuta la catastrofe passerà alla storia come la giornata nera dell'aviazione.

CZARNY JAK KRUK
"całkowicie czarny (najczęściej o włosach)"
Bardzo różnił się od swoich braci. Tamci byli blondynami o niebieskich oczach, a on włosy miał czarne jak kruk.
NERO COME UN CORVO
"completamente nero (di solito di capelli)"
Era molto diverso dai suoi fratelli. Loro erano biondi con gli occhi azzuri, mentre lui aveva i capelli neri come un corvo.

CZARNY JAK NOC
"całkowicie czarny"
Znad lasu nadciągała szybko wielka chmura, czarna jak noc, i zerwał się wiatr uśpiony dotąd w gałęziach drzew. Trzeba się było rozejrzeć i poszukać jakiegoś schronienia przed zbliżającą się ulewą.
NERO COME LA NOTTE
"completamente nero"
Dal bosco si avvicinò rapidamente una nuvola nera come la notte, e si levò un vento che era rimasto sopito fra i rami degli alberi. Fu necessario guardarsi intorno e cercare un riparo dall'acquazzone imminente.

CZARNY JAK SMOŁA
"całkowicie, intensywnie czarny"
Włosy miał czarne jak smola, oczy niebieskie. Cóż miał się dziwić, że podkochiwały się w nim wszystkie uczennice.
NERO COME LA PECE
"completamente, intensamente nero"
Aveva i capelli neri come la pece, gli occhi azzurri. Niente di strano se tutte le allieve si innamoravano un po' di lui.

CZARNY JAK WĘGIEL
"całkowicie, intensywnie czarny"
Jej bladość i czarne jak węgiel oczy robiły trochę niesamowite wrażenie.
NERO COME IL CARBONE
"completamente, intensamente nero"
Il suo pallore e gli occhi neri come il carbone facevano un'impressione un po' singolare.

CZARNY KONTYNENT
"kontynent zamieszkały przez Murzynów, Afryka"
Wiele szkód przynosi czarnemu kontynentowi cywilizacja białego człowieka. 
CONTINENTE NERO
"continente abitato dai negri, Africa"
La civiltà dell'uomo bianco porta molti danni al continente nero. 

CZARNY RYNEK
"nielegalny, potajemny obrót pieniędzmi i towarami"
Dziwił się tym niezwykłym dochodom. Nie wiedział, że pochodzą z handlu na czarnym rynku, z niedozwolonych spekulacji dewizowych. 
MERCATO NERO
"circolazione illegale, clandestina di denaro e merci"
Si stupiva di quelle entrate fuori del comune. Non sapeva che derivavano dal commercio nero, da speculazioni valutarie illecite.


(wszystkie powyższe idiomy, definicje i przykłady pochodzą z cytowanej już książki Anny Mazanek i Janiny Wójtowicz pt. "Idiomy polsko-włoskie. Fraseologia idiomatica polacco-italiana")

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz